ศาลปกครองสูงสุด “ไม่รับฟ้อง” คดีสหภาพทีโอทียื่นฟ้องกระทรวงดิจิทัล-ครม.

แฟ้มภาพ

รายงานข่าวจากศาลปกครอง แจ้งว่า เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2561 ศาลปกครองกลางอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดำที่ 655/2561 คดีหมายเลขแดงที่ 708/2561 ระหว่าง สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กับพวกรวม ยื่นฟ้อง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะรัฐมนตรี

ในคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ยื่นฟ้องว่า กระทรวงดิจิทัลฯ และ ครม. กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีดำเนินการโอนทรัพย์สินอันเป็น สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ไปให้แก่บริษัท โครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ จำกัด (NBN Co.) และบริษัทโครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต จำกัด(NGDC Co.) เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย  ซึ่งในการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้น มีคำสั่ง “ไม่รับคำฟ้อง”

โดยศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่ง “ไม่รับคำฟ้อง” และให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ  เนื่องจากผู้ฟ้องคือ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ.ทีโอที ไม่ใช่ผู้เดือดร้อนหรือเสียหายโดยตรงจากการกระทำหรืออาจจะได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง  แม้ทรัพย์สินดังกล่าวจะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  เนื่องจากตามวัตถุประสงค์ของการตั้งสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ.ทีโอที ตามข้อบังคับนั้น เป็นเพียงการกำหนดให้สหภาพฯ ดำเนินงานและให้ความร่วมมือในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและผลประโยชน์ของบมจ.ทีโอที  ส่วนที่ในข้อบังคับของสหภาพฯ ที่กำหนดให้ดำเนินการและให้ความร่วมมือ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารและรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ก็หมายถึงเป็นการรักษาผลประโยชน์ที่เป็นการทั่วไปตาม พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 เท่านั้น ไม่ได้รวมถึงการกระทำใดๆ หรือการฟ้องคดีแทนบมจ.ทีโอที