บอร์ด “ดีแทค” อนุมัติทำสัญญาระงับข้อพิพาทจากสัมปทานมือถือพร้อมจ่าย CAT 9.51 พันล้านบาท

(แฟ้มภาพ) ดีแทค-CAT ลงนามในสัญญาระงับข้อพิพาทเสาโทรคมนาคมเมื่อ 14 ก.ย. 2561

รายงานข่าวจาก บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำสัญญาระงับข้อพิพาทกับ กสท โทรคมนาคม(CAT) ซึ่งเป็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นภายใต้สัญญาสัมปทานการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตลอด 27 ปีที่ผ่านมา และเพิ่งสิ้นสุดไปเมื่อ 15 ก.ย. 2561  โดยเป็นข้อพิพาทที่มีอยู่ส่วนใหญ่และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งหมดที่เกี่ยวกับสัญญาสัมปทาน คิดเป็นมูลค่า 9.51 พันล้านบาท

การทำสัญญาระงับข้อพิพาทระหว่าง ดีแทค และ กสท เป็นโอกาสสู่การเริ่มต้นใหม่ในการเป็นพันธมิตรดูแลโครงข่ายหรือโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน ทั้งยังมีนัยสำคัญในทางลดความเสี่ยงทางธุรกิจอันเกิดจากความไม่แน่นอนในผลของคำตัดสินของอนุญาโตตุลาการ และคำพิพากษา

แต่สัญญาระงับข้อพิพาทฉบับนี้จะไม่รวมข้อพิพาทเรื่องส่วนแบ่งรายได้ที่เกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต และข้อพิพาทเรื่องส่วนแบ่งรายได้ที่เกี่ยวกับค่าเชื่อมต่อโครงข่าย

โดยบริษัทตกลงจะชำระค่าตอบแทนเพื่อการระงับข้อพิพาทข้างต้นเป็นเงิน 9,510,246,120.62 บาท  ซึ่งหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอนุมัติ ดีแทคจะชำระค่าตอบแทนส่วนแรก 6,840,246,120.62 บาท ให้แก่ CAT ส่วนที่เหลือ ดีแทคจะชำระเมื่อกระบวนการถอนคดีที่ค้างอยู่ในศาลเสร็จสิ้นลงแล้ว  โดยดีแทคเห็นว่า การชำระค่าตอบแทนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อสภาพคล่อง และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ


รายงานข่าวแจ้งว่า ก่อนหน้านี้เมื่อ 14 ก.ย. 2561 ที่ผ่านมา  ทั้งดีแทคและ CAT ได้ทำพิธีลงนามสัญญาระงับข้อพิพาทและให้บริการเกี่ยวกับเสาโทรคมนาคม และสัญญาการขอใช้อุปกรณ์โทรคมนาคม  โดยดีแทคจะทำการโอนเสาโทรคมนาคมที่สร้างไว้ระหว่างสัมปทานให้กับ CAT และ CAT จะให้บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ใช้บริการเสาโทรคมนาคมดังกล่าวจำนวน 8,815 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งได้ชำระเงินค่าเช่าล่วงหน้าแล้ว 3.2 พันล้านบาท และจะจ่ายค่าบริการรายเดือนรวมมูลค่า 1.6 พันล้านบาทต่อปี  สัญญามีระยะยาวขั้นต้น8 ปีและสามารถต่ออายุได้