VoiceTV เฮ! ศาลปกครองสั่งเพิกถอนมติ “จอดำ” ย้ำเนื้อหาไม่ถึงขั้นปลุกปั่น

รายงานข่าวจากศาลปกครองแจ้งว่า เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ศาลปกครองกลางได้อ่านคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ 258/2562  ระหว่าง บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด  (ผู้ฟ้องคดี) กับ  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

โดยข้อพิพาทดังกล่าว บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด ได้ยื่นฟ้อง กสทช. ว่ากระทำการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในการออกมติให้ระงับการออกอากาศ Voice TV เป็นเวลา 15 วัน นับตั้งแต่ 00.01 น. ของวันที่ 13 ก.พ. 2562  โดยระบุเหตุผลว่า เนื่องจากว่า รายการ Wake Up Newsและ Tonight Thailand ดำเนินรายการโดยมีเนื้อหาที่ต้องห้ามมิให้มีการออกอากาศตามกฎหมายและขัดต่อเงื่อนไขในการประกอบกิจการโทรทัศน์

ศาลปกครองกลางพิจารณาแล้ว มีคำสั่งให้เพิกถอนมติของ กสทช. ที่ให้พักใช้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ของบริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด เนื่องจากศาลปกครองกลางเห็นว่า การออกอากาศรายการที่เป็นเหตุให้ กสทช.มีมติดังกล่าว ผู้ดำเนินรายการได้วิพากษ์วิจารณ์นโยบายสาธารณะและบุคคลสาธารณะตามสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชน แม้มีการแสดงความคิดเห็นสนับสนุนพรรคการเมืองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ก็ไม่ถึงขนาดเป็นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารในลักษณะที่ส่อให้เกิดความสับสน ยั่วยุ ปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้งหรือสร้างความแตกแยกในราชอาณาจักร รวมทั้งไม่ปรากฏว่า กสทช.ได้เสนอว่าการออกรายการดังกล่าวเกิดความเสียหายร้ายแรงอย่างไร

ทั้งนี้ นายประวิตร บุญเทียม ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ในฐานะโฆษกศาลปกครอง เปิดเผยว่า คดีนี้อธิบดีศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้ดำเนินกระบวนพิจารณาโดยเร่งด่วน ตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 ข้อ 49/2 ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมตามระเบียบฯ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562  นับเป็นคดีแรกที่ศาลปกครองได้ดำเนินกระบวนพิจารณาโดยเร่งด่วนตามระเบียบดังกล่าว ที่กำหนดให้อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งให้ดำเนินกระบวนพิจารณาโดยเร่งด่วนได้หากมีกฎหมายกำหนดเวลาการพิจารณาพิพากษาหรือเหตุอื่นใดที่การดำเนินกระบวนพิจารณาตามขั้นตอนปกติอาจเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้ฟ้องคดีที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลังหรืออาจเป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐหรือแก่บริการสาธารณะ