เลขาธิการ กสทช. ตั้ง 4 คณะทำงานเร่งจัดสรรคลื่น 5G ตามคำสั่ง คสช. เยียวยาทีวีดิจิทัล-ค่ายมือถือ

ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ระบุว่า เมื่อ 19 เมษายนที่ผ่าน เลขาธิการ กสทช.เซ็นตั้งคณะทำงานเตรียมแผนเดินหน้าคลื่น 5จี พร้อมตั้งอนุกรรมการอีกชุด กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการชดเชยทีวีดิจิทัล เพื่อดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 4/2562เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า คำสั่ง คสช. ที่4/2562  มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ทำให้การประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมสามารถดำรงอยู่ได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งเพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการเข้าร่วม การประมูลคลื่นความถี่เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยี 5จี

เพื่อการปฏิบัติงานตามคำสั่ง คสช.ที่ 4/2562 ให้ลุล่วง สำนักงาน กสทช. อาศัยอํานาจตามความในข้อ9(3) ของระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2555 แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อดำเนินมาตรการตามคำสั่งคสช.ดังกล่าว 4 คณะ

ทั้งยังแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดวิธีการและเงื่อนไขการชดเชยสืบเนื่องจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล และการทดแทน ชดใช้ และจ่ายค่าตอบแทนผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ อีก 1ชุด

1. คณะทำงานด้านการจัดทำหลักเกณฑ์และการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz

ให้รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคมเป็นหัวหน้าคณะทํางาน คณะผู้ทำงานมีทั้งหมด12คน ได้แก่ นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน นายเสน่ห์ สายวงศ์ นางสุพินญา จําปี นางสาวพูลศิริ นิลกิจศรานนท์ นางสาวจิตสถา ศรีประเสริฐสุข นายจาตุรนต์ โชคสวัสดิ์ นางสาวอรวรี เจริญพร นางธีตานันตร์ สีวะรา ผู้ทำงานและเลขานุการ นายประถมพงศ์ ศรีนวล นายณัฐวุฒิ อาจปรุ นางสาวปุณย์สิรี ฉัตรจินดา นายพชร เชื้อรอต

มีอำนาจหน้าที่ของคณะทำงานคือ
1. จัดทําหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 700 MHz ตลอดจนจัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 700MHz และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ดังกล่าว

2.ดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz และประสานงานกับผู้ที่ประสงค์จะขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ดังกล่าว ตลอดจนแจ้งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. ดำเนินการอื่นใดตามที่เลขาธิการ กสทช. มอบหมาย

2. คณะทำงานด้านหลักประกันและการชำระเงิน
ให้รองเลขาธิการ กสทช.สายงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร เป็นหัวหน้าคณะทํางาน คณะทำงานมีทั้งหมด 10คน ได้แก่นางสุพินญา จําปี นายสมบัติ ลีลาพตะ นางดวงเดือน เสวตสมบูรณ์ นายสมสกุล ชัยกาญจนาศักดิ์ นายพิชัย ร่วมภูมิสุข นายชาญวุฒิ อำนวยสิน นางปัญชลีย์ ชัยกาญจนาศักดิ์ นางจักรพงษ์ พื้นอินต๊ะศรี นายฑัฬห์ณธร อยู่เกิด นางสาวภารดี อนันท์ธนภาค

อำนาจหน้าที่ของคณะทำงาน คือ
1.ตรวจสอบ พิจารณา และดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการคืนหลักประกันเดิม และ/หรือ การจัดทำหลักประกันใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่ง คสช. ที่ 4/2562

2. ตรวจสอบและดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินตามข้อ 12ของคำสั่ง คสช. ที่ 4/2562

3.ดำเนินการอื่นใดตามที่เลขาธิการ กสทช. มอบหมาย

3.คณะทำงานด้านการสนับสนุนเงินเพื่อสำรวจความนิยมช่องรายการโทรทัศน์และการใช้จ่ายเงินกองทุน

ให้รองเลขาธิการ กสทช. ยุทธศาสตร์และกิจการองค์กรเป็นหัวหน้าคณะทํางาน คณะทำงานมีทั้งหมด7คน ได้แก่นางยุพา ทรัพย์ยิ่ง นายนิพนธ์ จงวิชิต นางรมิดา จรินทิพย์พิทักษ์ นางสาวชนัณภัสร์ วานิกานุกูล นายณัฏฐชาติ พวงสุดรัก นางสาวภัทรวดี ไชยยะ นายอธิพัฒน์ บุราพันธ์

อำนาจหน้าที่ของคณะทำงาน คือ 1.ศึกษาและพิจารณาจัดสรรเงิน ตลอดจนดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดตั้งองค์กรกลางเกี่ยวกับการสำรวจความนิยมช่องรายการโทรทัศน์ ตามข้อ 14 ของคำสั่ง คสช. ที่ 4/2562


2.ดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ตามข้อ 15 วรรคสอง ของคำสั่ง คสช. ที่ 4/2562

3.ดำเนินการอื่นใดตามที่เลขาธิการ กสทช. มอบหมาย

4.คณะทำงานด้านการสร้างการรับรู้ต่อสาธารณะ

ให้รองเลขาธิการ กสทช. สายงานบริหารคลื่นความถี่และภูมิภาคเป็นหัวหน้าคณะทํางาน คณะทำงาน11คนประกอบด้วย นางสุวรรนีย์ เจียรานุชาติ นายมาโนชญ์ จารุสมบัติ นายวรพงษ์ นิภากรพันธ์ นางธีตานันตร์ สีวะรา นายชาญวุฒิ อำนวยศิลป์ นางสาวชนัณภัสร์ วานิกานุกูล นางสาวศรีศศิ ใช้ไหวพริบ นางสาวอรนิตย์ เนติธรรมกุล นายตะวันเศรษฐ์ เซ็นนันท์ นายยุทธนันท์ ศิริวัธนนุกูล นางสาวภารวี เกตุสิริ

คณะทำงานชุดนี้มีอำนาจหน้าที่ คือ 1.ดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการสร้างการรับรู้และทำความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามคำสั่ง คสช. ที่ 4/2562

2.ดำเนินการอื่นใดตามที่เลขาธิการ กสทช. มอบหมาย

สำหรับ คณะอนุกรรมการกำหนดวิธีการและเงื่อนไขการชดเชยอันเนื่องมาจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล และการทดแทน ชดใช้ และจ่ายค่าตอบแทนผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ ในคำสั่งมอบหมายเลขาธิการ กสทช. เป็นประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการมี 11คน ได้แก่
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เป็นเลขานุการ พร้อมผู้ช่วยเลขานุการ ประกอบด้วยนายสมบัติ ลีลาพตะ นายกีรติ อาภาพันธุ์ นางปริตา วงศ์ชุตินาท นางสาวมณีรัตน์ กำจรกิจการ

คณะอนุกรรมการชุดนี้มีอำนาจหน้าที่ คือ
1.ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดวิธีการและเงื่อนไขชดเชยอันเนื่องจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล และการทดแทน ชดใช้ และจ่ายค่าตอบแทนผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ ตามคำสั่งคสช. ที่ 4/2562

2. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะอนุกรรมการฯ มอบหมาย

3. เชิญบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อเท็จจริง คำอธิบาย คำแนะนำหรือความเห็นได้


4.ดำเนินการอื่นใดตามที่เลขาธิการ กสทช. มอบหมาย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ