ปฏิบัติหน้าที่อีกยาว! “คสช.” ออกคำสั่งระงับสรรหา “กสทช.” พร้อมไฟเขียวให้นั่งต่อได้แม้อายุเกิน 70

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 7/2562  เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาความต่อเนื่องของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

โดยมีสาระสำคัญคือ

1. ให้ระงับการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ไว้ก่อน จนกว่าจะมี พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ  ฉบับใหม่ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการสรรหา บังคับใช้

2.ในกรณีที่กรรมการ กสทช. ต้องพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ ให้กรรมการที่พ้นจากหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้จนกว่าจะมี พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรฯ ฉบับใหม่ หรือจนกว่าจะพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่น

3.กรณีที่มีกรรมการ กสทช. พ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอื่น นอกเหนือจากอายุครบ 70 ปี ให้กรรมการ กสทช. ที่เหลืออยู่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้

อ่านประกาศฉบับเต็ม http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/152/T_0034.PDF

รายงานข่าวระบุว่า เหตุที่ต้องคำสั่ง คสช. ฉบับนี้ เนื่องจาก เมื่อ 24 เม.ย. 2561 ได้มีคำสั่ง คสช. ที่7/2561 เรื่องการรยกเลิกและระงับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ กสทช. จึงทำให้กระบวนการสรรหา กสทช. ทั้งหมดต้องระงับลง แม้ว่าบอร์ด กสทช. ชุดปัจจุบันจะครบวาระตั้งแต่ 6 ต.ค. 2560   โดยให้บอร์ดชุดปัจจุบันทำหน้าที่ต่อไปก่อนได้

ขณะที่ปัจจุบันประธานบอร์ด กสทช. “พลเอกสุกิจ ขมะสุนทร” อายุ 68 ปี (พ.ค. 2494) แล้ว ทั้ง กสทช. “รศ.ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์” อายุ 69 ปี (พ.ค. 2493)  และตาม พ.ร.บ.กสทช. ฉบับปัจจุบัน หากบอร์ด กสทช. เหลือกรรมการอยู่ 4 คน จะมีปัญหาในมีการลงคะแนนเสียงเพื่อเป็นมติบอร์ด  ซึ่งปัจจุบันเหลือกรรมการบอร์ด 6 คน

 

Advertisement