DGA งานสัมมนา “พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562” ชี้ ถึงเวลาปฏิรูประบบราชการ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA จัดงานสัมมนา “พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562” เพื่อการสื่อสารสร้างความรู้และความเข้าใจในกฎหมายรัฐบาลดิจิทัล หรือ พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 หลักจากที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2562 ที่ผ่านมา

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายรัฐบาลดิจิทัลเพื่ออนาคตประเทศไทย” ว่า กฎหมายรัฐบาลดิจิทัลฉบับนี้เป็นกฎหมายเพื่อการปฏิรูปในระยะเร่งด่วนที่ได้รับการผลักดันมาตั้งแต่รัฐบาลที่ผ่านมา เมื่อได้รับการประกาศใช้แล้วกฎหมายนี้จะเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเกิดการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และบูรณาการข้อมูลระหว่างกัน

เพื่อให้เกิดการบริหารงานภาครัฐที่เชื่อมโยงกันอย่างแท้จริง (Connected Government) ช่วยให้ประชาชนนำข้อมูลที่ภาครัฐสามารถเปิดเผยไปใช้ประโยชน์ในการต่อยอดพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ได้ต่อไป รวมทั้งสามารถใช้ข้อมูลเพื่อตรวจสอบติดตามการทำงานของภาครัฐด้วยเช่นกัน

นางไอรดา เหลืองวิไล รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวว่า การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานภาครัฐและการบริการสาธารณะนั้นก็เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนเป็นหลัก ยิ่งเมื่อเรามีกฎหมายรัฐบาลดิจิทัล ภาพทุกอย่างจะชัดขึ้นทั้งในด้านการนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างเหมาะสม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว และง่าย ช่วยลดภาระทางด้านเวลา ค่าใช้จ่าย เช่น โครงการยกเลิกสำเนา เป็นต้น อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความโปร่งใส ลดปัญหาการทุจริต มีการเปิดเผยข้อมูลราชการเป็นไปตามมาตรฐานสากล

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ