ปมสัมปทานยังไม่จบ! อนุญาโตฯ สั่ง “เอไอเอส” จ่ายทีโอที 3.1 หมื่นล้านบาท

AIS

รายงานข่าวจาก บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 คณะอนุญาโตตุลาการ ได้มีคำชี้ขาดในข้อพิพาทที่ เอไอเอส และ บมจ.ทีโอที ยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเมื่อ 30 กันยายน 2558 และ 30 พฤศจิกายน 2558

ในกรณีที่ บมจ.ทีโอทีเรียกร้องให้ “เอไอเอส” ชําระเงินผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมจากการทําข้อตกลงต่อท้ายสัญญาอนุญาตให้ดําเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ครั้งที่ 6 และ ครั้งที่ 7 จํานวน 62,774 ล้านบาท โดยกล่าวอ้างว่าการทําข้อตกลงต่อท้ายสัญญาครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2544 ได้มีการลดส่วนแบ่งรายได้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงิน และครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2545 กรณีการหักค่าใช้จ่ายการใช้เครือข่ายร่วม (roaming) เป็นการแก้ไขสัญญาในสาระสําคัญทําให้ทีโอทีได้ผลประโยชน์ตอบแทนต่ำกว่าที่กําหนดในสัญญาหลัก

โดยคณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมาก (3 ต่อ 2) ให้ “เอไอเอส” ชําระเงินผลประโยชน์ตอบแทนเป็นจํานวน 31,076 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 ต่อเดือนนับตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

สำหรับกระบวนการหลังจากนี้ทาง “เอไอเอส” จะยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อให้เพิกถอนคำชี้ขาดดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่า เป็นคำชี้ขาดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยบริษัทมีระยะเวลายื่นคำร้อง 90 วัน