กสทช. ทุ่มสุดตัวช่วยสู้โควิด เคาะเงินอุดหนุน 41 รพ. แรก 344 ล้านบาท

ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ระบุว่า เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2563 ได้ประชุมบอร์ดวาระสำคัญคือการอนุมัติเงินสนับสนุนโรงพยาบาลในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ล็อตแรก ตามที่เปิดให้ ร.พ.รัฐทุกแห่งยื่นขอรับการสนับสนุน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ด กสทช. ได้อนุมัติเพิ่มวงเงินสนับสนุนการต่อสู้กับไวรัสโควิดเพิ่มอีก 294.98 ล้านบาท รวมกับกรอบวงเงินที่อนุมัติไปแล้วก่อนหน้านี้ จะเป็นเงินทั้งสิ้น 1,294.98 ล้านบาท  ซึ่ง กสทช. จะเร่งพิจารณาอนุมัติโครงการต่างๆ ต่อไปโดยเร็ว

ขณะที่การอนุมัติเงินสนับสนุนล็อตแรก ได้อนุมัตินำร่องให้กับ 41 ร.พ. วงเงิน 344.647 ล้านบาท  แบ่งเป็นการสนับสนุนจากงบประมาณกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ สนับสนุน (กทปส.) 12 แห่ง วงเงิน 255.999 ล้านบาท และเงินสนับสนุนจากงบประมาณของสำนักงาน กสทช. 29 แห่ง วงเงิน 88.648 ล้านบาท

“แม้การแพร่กระจายจะดูดีขึ้น แต่ กสทช. ไม่นิ่งนอนใจ จะต้องช่วยกันเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อเดินหน้าช่วย ร.พ. โดยส่วนใหญ่ที่อนุมัติงบในวันนี้ สำหรับ 12 ร.พ.ที่มีขนาดใหญ่ 500 เตียงขึ้นไป ส่วนใหญ่จะนำไปใช้ปรับปรุงสร้างห้องความดันลบสำหรับผู้ป่วย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ และทำซีทีสแกนโดยนำระบบ AI มาวิเคราะห์หาไวรัสโควิด-19 ซึ่งจะทราบผลภายใน 5 นาที และการทำระบบแพทย์ทางไกล เทเลคอนเฟอร์เรนซ์ ให้คำปรึกษาระหว่างเครือข่าย ร.พ.  ส่วนรพ.ขนาดเล็กจะเป็นการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ เครื่องช่วยหายใจ”

สำหรับสถานพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลภาคสนามของรัฐที่ได้รับอนุมัติในการพิจารณาจัดสรรในงวดแรก มีจำนวน 41 แห่ง ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

 1. โครงการจัดบริการผู้ป่วยวิกฤตเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีอาการรุนแรง ของโรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ วงเงิน 19.150 ล้านบาท
 2. โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี วงเงิน 19.726 ล้านบาท
 3. โครงการจัดทำ ICU Negative room เพื่อศักยภาพการดูแลในภาวะวิกฤตของผู้ป่วย COVID-19 ของโรงพยาบาลรามาธิบดี วงเงิน 35.382 ล้านบาท
 4. โครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ (COVID-19) ของมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระบรมราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วงเงิน 27.330 ล้านบาท
 5. โครงการเตรียมความพร้อมรับการระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระยะ 3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ วงเงิน 24.030 ล้านบาท
 6. โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการสุขภาพ รองรับการระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยหอผู้ป่วยรวม ชนิดแรงดันลบ (Cohort Ward) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วงเงิน 18.144 ล้านบาท
 7. โครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ (COVID-19) ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล วงเงิน 18.302 ล้านบาท
 8. โครงการระบบดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 แบบบูรณาการ ของโรงพยาบาลของแก่น จ.ขอนแก่น วงเงิน 19.550 ล้านบาท
 9. โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์และห้องแยกความดันลบ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา วงเงิน 16.790 ล้านบาท
 10. โครงการจัดซื้อทางการแพทย์เพื่อรองรับสถานการณ์ Covid 19 ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วงเงิน 19.160 ล้านบาท
 11. โครงการปรับปรุงหน่วยบริการเพื่อรองรับผู้ป่วย COVID19 ระยอง ของโรงพยาบาลระยอง วงเงิน 18.533 ล้านบาท
 12. โครงการจัดทำห้องความดันลบรองรับผู้ป่วย COVID-19 ในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช วงเงิน 19.900 ล้านบาท
 13. โรงพยาบาลบึงกาฬ สนับสนุนวงเงิน 5.935 ล้านบาท
 14. โรงพยาบาลปทุมธานี สนับสนุนวงเงิน 13.98 ล้านบาท
 15. โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จ.สมุทรสงคราม สนับสนุนวงเงิน 1.64 ล้านบาท
 16. โรงพยาบาลสุโขทัย สนับสนุนวงเงิน 1.3 ล้านบาท
 17. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สนับสนุนวงเงิน 9.635 ล้านบาท
 18. โรงพยาบาลบางสะพาน สนับสนุนวงเงิน 5 ล้านบาท
 19. โรงพยาบาลโพนพิสัย สนับสนุนวงเงิน 5.565 ล้านบาท
 20. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ สนับสนุนวงเงิน 8.238 ล้านบาท
 21. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า สนับสนุนวงเงิน 4.872 ล้านบาท
 22. โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สนับสนุนวงเงิน 9.4 ล้านบาท
 23. โรงพยาบาลพนัสนิคม สนับสนุนวงเงิน 0.751 ล้านบาท
 24. โรงพยาบาลเนินมะปราง สนับสนุนวงเงิน 4.105 ล้านบาท
 25. โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ สนับสนุนวงเงิน 0.736 ล้านบาท
 26. โรงพยาบาลบ้านนาเดิม สนับสนุนวงเงิน 0.396 ล้านบาท
 27. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบาลบ้านบัวหลวง ต.เหล่า อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด สนับสนุนวงเงิน 1.040 ล้านบาท
 28. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี สนับสนุนวงเงิน 0.058 ล้านบาท
 29. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงประคำ สนับสนุนวงเงิน 0.467 ล้านบาท
 30. โรงพยาบาลสุขสำราญ สนับสนุนวงเงิน 4.048 ล้านบาท
 31. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระลุมพุก สนับสนุนวงเงิน 1.072 ล้านบาท
 32. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเบญพาด สนับสนุนวงเงิน 1.072 ล้านบาท
 33. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งสมอ สนับสนุนวงเงิน 1.072 ล้านบาท
 34. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนเจดีย์ สนับสนุนวงเงิน 1.072 ล้านบาท
 35. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อระแหง สนับสนุนวงเงิน 1.072 ล้านบาท
 36. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคราช สนับสนุนวงเงิน 1.072 ล้านบาท
 37. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลุมหิน สนับสนุนวงเงิน 1.072 ล้านบาท
 38. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลาดเขต สนับสนุนวงเงิน 1.072 ล้านบาท
 39. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพธิ์ สนับสนุนวงเงิน 1.072 ล้านบาท
 40. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธาตุ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ สนับสนุนวงเงิน 1.139 ล้านบาท
 41. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงงาม สนับสนุนวงเงิน 0.694 ล้านบาท

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ