เตรียมไว้พันล้าน! กองทุนพัฒนาดิจิทัลเปิดให้ “ร.พ.รัฐ-ส่วนราชการ” ยื่นขอทุนสู้โควิด

กองทุนพัฒนาดิจิทัล พร้อมทุ่มพันล้านช่วยโควิด-19 เปิดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ โรงพยาบาลรัฐ สภากาชาดไทย ยื่นขอทุนสนับสนุนได้ถึง 30 เม.ย. นี้

นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) เปิดเผยว่า  กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่อยู่ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับการส่งเสริม สนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  โดยมีกรอบวงเงินพร้อมให้การสนับสนุน 1,000 ล้านบาท

โดยผู้มีสิทธิ์ยื่นโครงการได้แก่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ โรงพยาบาลรัฐ สถานพยาบาลภาครัฐ โรงพยาบาลในมหาวิทยาลัยและโรงเรียนแพทย์ สภากาชาดไทย ที่ได้รับผลกระทบหรือต้องการความช่วยเหลือ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะยื่นโครงการขอรับการสนับสนุนได้ถึง 30 เม.ย. นี้ เวลา 16.30 น. ผ่านทางอีเมล์ [email protected]

สำหรับโครงการที่สามารถขอรับการสนับสนุนได้ 1. จะต้องเป็นการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 2. มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อการให้บริการสาธารณะ และไม่เป็นการแสวงหากำไรโดยไม่เป็นการทำลายการแข่งขันอันพึงมีตามปกติวิสัยของกิจการภาคเอกชน

3.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงบประมาณหรือหลักเกณฑ์ทางราชการ  4.ข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับการขอรับการจัดสรรเงินจากงบประมาณประจำปีหรือกองทุนอื่นๆ

และข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ขอรับการสนับสนุนเงินทุนจะต้องเป็นโครงการสำหรับจัดหาเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ด้านดิจิทัลที่สนับสนุน ช่วยเหลืองานด้านสาธารณสุขและการรักษาสุขภาพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสดโควิด-19