คลื่น 2600 อลหม่านไม่จบ อนุ กม.ดับฝัน 6 พันล้าน “อสมท”

แม้ว่าคลื่นความถี่สำคัญสำหรับการให้บริการ 5G อย่าง “2600 MHz” สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ “กสทช.” จะนำออกไปประมูลตั้งแต่ 16 ก.พ. 2563 จนได้ผู้ชนะประมูลไปเรียบร้อยแล้ว คือ “เอไอเอส” ชนะประมูลจำนวน 10 ใบอนุญาต และ “ทรู” ชนะประมูล 9 ใบอนุญาต รวมจะได้เงินเข้ารัฐ 37,164 ล้านบาท

แต่ความอลหม่านยังไม่จบไปพร้อมกับการประมูล เพราะคลื่นย่าน 2600 MHz เป็นคลื่นที่ “กสทช.” เรียกคืนมาจาก บมจ.อสมท เพื่อนำไปจัดสรรใหม่ แลกกับการจ่ายค่าตอบแทนตามประกาศ กสทช.เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกคืนคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หรือนำมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น

สิทธิใช้คลื่นถึงแค่ปี”65

ล่าสุดที่ประชุมบอร์ด กสทช.วันที่ 22 เม.ย.นี้ มีการพิจารณาเงินเยียวยาจากการเรียกคืนคลื่นก่อนกำหนดที่ บมจ.อสมท จะต้องได้รับ โดยพิจารณาจาก “ระยะเวลา” ของสิทธิการถือครองคลื่นตามที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช.เพิ่งมีมติล่าสุดเมื่อ 7 เม.ย.ที่ผ่านมา และเพิ่งมีการนำเสนอผลการพิจารณาให้ที่ประชุมบอร์ด กสทช.รับทราบเป็นครั้งแรก

โดยคณะอนุกรรมการมีมติ ดังนี้ 1.บมจ.อสมท มีสิทธิในการถือครองคลื่นความถี่ 2600 MHz เพื่อใช้ในการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก โดยมีระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่ 4 เม.ย. 2555 ซึ่งเป็นวันที่แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ พ.ศ. 2555 ใช้บังคับ

2.กสทช.อาจกำหนดเงื่อนไขให้ บมจ.อสมท ในการชดใช้หรือจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกเรียกคืนคลื่นหรือไม่ก็ได้

ตั้งธงเยียวยา 6.6 พันล้าน

ก่อนหน้านี้ “ฐากร ตัณฑสิทธิ์” เลขาธิการ กสทช. ระบุว่า ที่ประชุมบอร์ด กสทช.เมื่อ 12 ก.พ. 2563 เห็นชอบวิธีการคำนวณเงินเยียวยาการเรียกคืนคลื่น 2600 MHz ให้กับ บมจ.อสมท ตามที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ศึกษามา โดยคิดในกรณีดีที่สุด “best case” ซึ่งหากคิดตามพื้นฐานการถือครองคลื่น 15 ปี บมจ.อสมท จะได้รับเงินเยียวยา 6,685.1 ล้านบาท หรือราว 25% ของมูลค่าคลื่น 2600 MHz ที่ 35,378 ล้านบาท

“แต่บอร์ด กสทช.ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช.ศึกษาและตีความระยะเวลาในการถือครองคลื่นอีกครั้งหนึ่งว่า ให้ยึดเกณฑ์ระยะเวลาใด หากได้ข้อสรุปแล้วก็ให้คิดลดหลั่นตามอัตราส่วน 15 ปี 6,685.1 ล้านบาท”

คาดเยียวยาไม่ถึง 1.3 พันล้าน

แหล่งข่าวภายในสำนักงาน กสทช. เปิดเผยว่า หากคำนวณเงินเยียวยาที่ บมจ.อสมท จะได้จากการถูกเรียกคืนคลื่นก่อนกำหนดตามมติคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมายแล้ว จะเหลือเงินเยียวยาไม่ถึง 1,300 ล้านบาท เพราะ บมจ.อสมท จะมีสิทธิใช้คลื่นได้ถึง เม.ย. 2565 แต่ได้แจ้งคืนคลื่นเมื่อ 19 เม.ย. 2562 จึงเป็นการส่งมอบคลื่นคืนก่อนกำหนดไม่ถึง 3 ปี

ขณะที่ก่อนหน้านี้ นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท ระบุว่า มูลค่าเงินเยียวยาจากการเรียกคืนคลื่น 2600 MHz ที่ อสมท ควรจะได้นั้น ไม่ควรต่ำกว่า 10% ของมูลค่าเงินที่ได้รับการประมูลคลื่น (37,164 ล้านบาท) หากน้อยเกินไป อสมท อาจยื่นฟ้องเพื่อขอความเป็นธรรม

ยึดแผนคลื่นปี”55 เป็นหลัก

แหล่งข่าวภายในสำนักงาน กสทช. เปิดเผยว่า เหตุที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของ กสทช.มีมติว่า บมจ.อสมท มีสิทธิในการถือครองคลื่น 2600 MHz 10 ปี เนื่องจากคณะอนุกรรมการไม่ได้พิจารณาเกี่ยวกับระยะเวลาตามสัญญาทางธุรกิจเกี่ยวกับกิจการโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิกบนคลื่น MMDS ระหว่าง อสมท กับ บริษัท เพลย์เวิร์ค ซึ่งจะมีอายุไปถึงปี 2575 แต่พิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่า บมจ.ได้รับการจัดสรรคลื่นให้ใช้งานจากกรมไปรษณีย์โทรเลขแบบไม่มีกำหนดระยะเวลา

Advertisement

ฉะนั้น ตามมาตรา 48 และ 83 พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ บัญญัติให้ กสทช.มีอำนาจในการกำหนดระยะเวลาในการคืนคลื่นที่แน่นอนไว้ในแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ซึ่งเดิมแผนแม่บท ฉบับที่ 1 ข้อ 8.2.3.2 กำหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตใช้คลื่นโดยชอบด้วยกฎหมายที่มิได้กำหนดอายุการใช้คลื่นไว้ ให้ กสทช.กำหนดเวลาสิ้นสุดการใช้คลื่น โดยคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะ ความจำเป็นของการประกอบกิจการและการใช้คลื่น โดยกิจการโทรทัศน์มีระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่แผนแม่บทบริหารคลื่นความถี่ใช้บังคับ

ประกอบกับมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 24 ม.ค. 2561 ได้รับรองให้ อสมท มีสิทธิใช้งานคลื่น 2600 MHz เพื่อใช้ให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิก และกำหนดระยะเวลาในการถือครองคลื่นให้เป็นไปตามสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โดยต่อมาประกาศ กสทช.เรื่องแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ พ.ศ. 2562 ภาคผนวก ข. แนบท้ายแผน ได้กำหนดให้ “กฎหมายที่เกี่ยวข้อง” ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 2/2561 นั้น หมายถึงประกาศ กสทช.เรื่องแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ พ.ศ. 2555