คดีพลิก! ศาลปกครองสูงสุดรับคำฟ้อง “ไทยทีวี” เรียกค่าเสียหาย “กสทช.”

รายงานข่าวจากศาลปกครอง แจ้งว่า เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๓๗/๒๕๕๙ คดีหมายเลขแดงที่ ๖๙๕/๒๕๕๙ ระหว่าง บริษัท ไทยทีวี จำกัด (ผู้ฟ้องคดี) กับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ : กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดี)

โดยมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้รับคำฟ้องในข้อหาที่ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งพักใช้ ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และประกอบกิจการโทรทัศน์ไว้พิจารณา และให้ศาลปกครองชั้นต้นรับคำฟ้องในข้อหาที่ฟ้องขอให้ชดใช้ค่าเสียหายไว้พิจารณาเมื่อผู้ฟ้องคดีแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องแล้ว

สำหรับกรณีคดีพิพาทดังกล่าว เกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการออกคำสั่งทางปกครอง

โดยบริษัท ไทยทีวี จำกัด ฟ้องว่า กสทช. มีคำสั่งตามหนังสือ ที่ สทช ๔๐๑๐/๓๕๗๐๙ ลว. ๓ พ.ย. ๒๕๕๘ ที่ สทช ๔๐๑๐/๓๙๒๒๘ ลว. ๓ ธ.ค. ๒๕๕๘ และ ที่ สทช ๔๐๑๐/๑๐๐ ลว. ๕ ม.ค. ๒๕๕๙ พักใช้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ของผู้ฟ้องคดี เลขที่ B๑-S๒๐๐๓๑-๐๐๒๑-๕๗ และ B๑-S๒๐๐๓๑-๐๐๑๗-๕๗ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีอ้างว่าผู้ฟ้องคดีไม่ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการรายปีภายในเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนด ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คำสั่งดังกล่าวตกเป็นโมฆะ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้แจ้งขอยกเลิกใบอนุญาตดังกล่าวไปก่อนแล้ว เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ซึ่งในการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้น ศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ

แต่ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้ว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตที่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาล ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่งแห่ง พ.ร.บ.การจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และเมื่อผู้ฟ้องได้ยื่นฟ้องคดีภายในกำหนด และได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการฟ้องคดีครบถ้วนแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิฟ้องคดีนี้

ส่วนคำฟ้องในข้อหาที่ฟ้องขอให้ชดใช้ค่าเสียหายนั้น ผู้ฟ้องคดีย่อมไม่อาจฟ้องคณะกรรมการ กสทช. ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ได้ แต่ต้องฟ้องสำนักงาน กสทช. อันเป็นหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบงานของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งในกรณีนี้ศาลปกครองชั้นต้นชอบที่จะแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแจ้งความประสงค์ว่าจะฟ้องสำนักงาน กสทช. ในข้อหานี้หรือไม่ หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องแล้ว ศาลปกครองชั้นต้นชอบที่จะรับคำฟ้องในข้อหานี้ไว้พิจารณาได้

กรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่เห็นพ้องด้วย