รายชื่อ 85 องค์กร ลงนาม ต้าน อี-สปอร์ต

แฟ้มภาพ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ข่าวสด รายงานว่า ด้วยคณะกรรมาธิการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิตัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเรี่องร้องเรียนให้ร่วมหยุดความรุนแรงจากการใช้สื่อออนไลน์ในการเล่นเกม ซึ่งมี 85 องค์กร ร่วมลงชื่อ ผลักดันให้มี “กฎหมายการกำกับดูแลเกม และการประกอบกิจการเกมเพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชน

โดยมีประเด็นสำคัญในการห้ามการจัดการแข่งขันเกมประเภท FPS รวมทั้งการพยายามผลักดันการสตรีมเกม ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน

ซึ่งทำให้เกิดคำถามถึงความเหมาะสม และมีการตั้งคำถามว่า 85 หน่วยงานดังกล่าวมีหน่วยงานใดบ้าง

โดยสื่อต่างๆ ได้รายชื่อ 85 หน่วยงานดังกล่าวออกมาแล้ว ประกอบด้วย

1. สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน
2. มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
3. สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
4. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
5. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
6. ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
7. มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
8. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
9. มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
10. มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน
11. เครือข่ายเด็กไทยไม่พนัน
12. สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
13. สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
14. มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา
15. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
16. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
17. มูลนิธิมิตรภาพบำบัด
18. ชมรมผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย
19. มูลนิธิออทิสติกไทย
20. สมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย
21. เครือข่ายมะเร็งลำไส้ใหญ่แห่งประเทศไทย
22. เครือข่ายคนพิการ 7 ประเภท
23. ชมรมคนพิการรักสุขภาพ
24. ชมรมมะเร็งเต้านมแห่งประเทศไทย
25. เครือข่ายผู้ป่วยโรคพบยาก
26. ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค จังหวัดลำปาง
27. เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ จังหวัดลำปาง
28. กลุ่มเยาวชนอาสารถม้าลำปาง
29. เครือข่ายลำปางหนา
30. กลุ่มเขลางค์เพื่อการพัฒนา
31. มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา
32. เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย
33. มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
34. มูลนิธิรักษ์ไทย
35. องค์การช่วยเหลือเด็ก
36. มูลนิธิโรงเรียนแห่งความหวัง
37. องค์การแพลนอินเตอร์เนชั่นแนล
38. มูลนิธิเตรียมชีวิต
39. มูลนิธิสายเด็ก 1387
40. มูลนิธิวันสกาย
41. สหทัยมูลนิธิ
42. ศูนย์เพื่อน้องหญิง
43. มูลนิธิพัฒนาการคุ้มครองเด็ก
44. มูลนิธิดวงประทีป
45. มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก
46. มูลนิธิสยาม-แคร์
47. มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
48. สถานสงเคราะห์เด็ก พักพิงคุ้มภัย ชลบุรี
49. มูลนิธิรักษ์เด็ก
50. กลุ่มด้วยใจ
51. มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน
52. มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
53. มูลนิธิพิทักษ์สตรี
54. คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการอภิบาลสังคม แผนกผู้อพยพย้ายถิ่นและผู้ถูกคุมขัง
55. มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
56. ละครชุมชม “กั๊บไฟ”
57. มูลนิธิก้าวหน้าพัฒนา
58. มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
59. สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย
60. มูลนิธิกองทุนการศึกษาพิพพะละ
61. มูลนิธิพัฒนาชุมชมและเขตภูเขา
62. มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ประเทศไทย
63. บ้านสคูล
64. องค์การแตร์เดซอม
65. ศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนบนพื้นที่สูง
66. มูลนิธิเอทเวนตี้วัน
67. มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน
68. องค์การเฟรนด์อินเตอร์เนชันแนลประเทศไทย
69. มูลนิธิพร้อมใจพัฒนา
70. มูลนิธิพัฒนานานาเผ่าไร้พรมแดน
71. มูลนิธิอุ่นรักษ์
72. มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม
73. สำนักข่าวเด็กและเยาวชนจังงหวัดพะเยา
74. สมาคมเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมชาวอาข่า
75. มูลนิธิศึกษาพัฒนาประชาชนบนที่สูง
76. สถานสงเคราะห์เด็กบ้านปลาดาว
77. มูลนิธิเออเบิร์น ไลท์ (ประเทศไทย)
78. มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรม ราชินูปถัมภ์
79. ชมรมดาวน์เพื่อคนพิการ
80. ชมรมเครือข่ายโรคหัวใจสถาบันโรคทรวงอก
81. เครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม
82. มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน จังหวัดอุบลราชธานี
83. องค์กรต้นกล้า(เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชนและครอบครัว) มุกดาหาร
84. โครงการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น จ.ชัยภูมิ
85. โครงการวิถีถิ่น จ.สุรินทร์

Advertisment