เจาะงบ “ดีอี” ปี”61 เชื่อมโยง “บิ๊กดาต้า” อัพสู่ยุค 4.0

ผ่านไปปีกว่า นับจาก พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2559 เปลี่ยนกระทรวงไอซีทีเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ล่าสุด 5 ต.ค.ที่ผ่านมา กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานใต้สังกัดดีอี ก็ประกาศใช้เสียที มีผลให้แต่ละหน่วยงานได้รับการกำหนดอำนาจหน้าที่ชัดเจน รองรับการบริหารราชการแผ่นดิน และบริหารงบประมาณปี 2561 ของดีอี และหน่วยงานใต้กำกับ โดยงบประมาณในปี 2561 รวม 6,571 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณก่อนหน้านี้ 11.05%

ชำแหละงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 กระทรวงดีอี แบ่งเป็นแผนงานบุคลากร 1,521,239,600 บาท งบประมาณรายจ่าย 2,320,280,400 บาท แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 2,589,529,200 บาท และแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 140,108,900 บาท

เมื่อจำแนกตามหน่วยงานในกำกับที่ได้รับงบประมาณสูงสุด ได้แก่ “กรมอุตุนิยมวิทยา” รวม 1,847 ล้านบาท เป็นด้านบุคลากร 389,529,400 บาท ด้านแผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำ และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 449,769,800 บาท แผนยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ และภัยพิบัติ 896,025,400 บาท รายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 140,108,900 บาท

รองลงมาคือ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. ได้ 1,437.7 ล้านบาท ถัดมาคือ สำนักงานสถิติแห่งชาติ รวม 938.21 ล้านบาท สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้งบประมาณ 707 ล้านบาท

ขณะที่ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. ได้รับ 696.88 ล้านบาท

ด้าน สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้รับรวม 630 ล้านบาท และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ได้รับงบประมาณ 286.72 ล้านบาท

กรมอุตุฯเสริมทัพรับ ICAO

นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า งบประมาณราว 1,800 ล้านบาท ที่ได้รับ 40-45% เป็นการนำไปใช้รองรับการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO : International Civil Aviation Organization) เพื่อมาตรฐานความปลอดภัยทางการบิน โดยปรับปรุงเครื่องมือสำหรับอุตุนิยมวิทยาทางการบิน เครื่องมือตรวจอากาศสำหรับสนามบิน เพื่อให้การขึ้น-ลงของเครื่องบินทำได้อย่างปลอดภัย

ในส่วนของงบประมาณที่เหลือจะใช้สำหรับงานบริหารจัดการน้ำและตรวจวัดแผ่นดินไหว ส่วนเรื่องน้ำก็จะมีส่วนของเรดาร์ตรวจอากาศและปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น

กฎกระทรวงล่าสุดได้แบ่งส่วนราชการกรมอุตุนิยมวิทยาให้ตอบสนองนโยบายภาครัฐมากขึ้น โดยเฉพาะการส่งเสริมการใช้ข้อมูลและให้ความรู้ด้านดิจิทัล รวมถึงสนับสนุนงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน โดยเพิ่มกองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา และปรับให้มีอีก 13 ส่วนงาน ได้แก่ สำนักงานเลขานุการกรม กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา เป็นต้น

นายกฯสั่งเร่ง “บิ๊กดาต้าภาครัฐ”

ด้าน นายศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า งบประมาณปี 2561 ใกล้เคียงปีก่อนหน้า โดย 80% ใช้สำหรับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) และคลาวด์ภาครัฐ ซึ่งปัจจุบัน สรอ.เข้าไปสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาใช้ฟรี โดยในส่วน GIN เข้ามาใช้แล้ว 3,500 หน่วยงาน ส่วนคลาวด์ภาครัฐเข้ามาใช้แล้ว 700 ระบบของ 300 หน่วยงานรัฐ งบประมาณอีก 20% เป็นการผลักดันให้เกิดบริการอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน อาทิ แอปพลิเคชั่น รวมถึงการพัฒนาบุคลากร

“ปีนี้นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับบิ๊กดาต้า มอบหมายให้ สรอ.สำรวจความพร้อมหน่วยงานรัฐ และบูรณาการข้อมูลบิ๊กดาต้าหน่วยงานรัฐ ซึ่งอาจต้องของบส่วนกลางเพิ่ม โดยกำชับว่าใน ธ.ค.นี้ต้องบูรณาการข้อมูลบิ๊กดาต้าของหน่วยงานที่มีความพร้อมให้เสร็จ และทำแผนงานเพื่อพัฒนาบิ๊กดาต้าภาครัฐ เพื่อให้เห็นว่าตั้งแต่ปี 2561 แต่ละหน่วยงานต้องทำอะไรบ้าง เพื่อให้เกิดบิ๊กดาต้าของภาครัฐให้ได้สมบูรณ์”

เร่งปรับโครงสร้างใหม่

โครงสร้างหลักของกระทรวงดีอียังเหมือนเดิม ประกอบด้วยสำนักงานรัฐมนตรี, สำนักงานปลัดกระทรวง, สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, สำนักงานสถิติแห่งชาติ, กรมอุตุนิยมวิทยา, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, สพธอ. และ สรอ.

ขณะที่หน่วยงานย่อยจะมีการปรับเปลี่ยน อาทิ สำนักงานสถิติแห่งชาติ จะเพิ่มกองสถิติสังคม เป็นหน่วยงานใหม่ในส่วนราชการบริหารส่วนกลาง นอกเหนือจากการแบ่งเป็นสำนักงานเลขานุการกรม กองนโยบายและวิชาการสถิติ กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ กองสถิติพยากรณ์ กองสถิติสาธารณมติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ และสำนักงานสถิติจังหวัด เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค


ส่วนสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แบ่งเป็นสำนักงานเลขาธิการ กองกิจการอวกาศแห่งชาติ กองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ กองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อสังคม กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล กองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กองยุทธศาสตร์และแผนงาน