รับตลาดแรงงาน 4.0 “สภาดิจิทัล-สสอท.” อัพสกิลนักศึกษา 2 แสนคน

พัฒนาคนรับตลาดแรงงาน 4.0 “สภาดิจิทัล-สสอท.” ร่วมมืออัพสกิลนักศึกษา 2 แสนคนทั่วประเทศ พัฒนาขีดความสามารถ เพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนด้านดิจิทัล ทั้งระดับประกาศนียบัตร และปริญญา รองรับ “เศรษฐกิจดิจิทัล”

รายงานข่าวจากสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมแห่งประเทศไทย และดร.พรชัย มงคลวนิช นายกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ได้ร่วมลงนาม (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ เพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนด้านดิจิทัล และยกระดับความรู้ด้านดิจิทัล Upskill และ Reskill ให้นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด สสอท.ทั่วประเทศกว่า 200,000 คน ทั้งระดับประกาศนียบัตร และปริญญา ครอบคลุมมหาวิทยาลัย 41 สถาบัน วิทยาลัย 17 สถาบัน และสถาบันการศึกษาอื่น ๆ รองรับตลาดดิจิทัลที่เปลี่ยนไป

ดร.พรชัย มงคลวนิช นายกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) เปิดเผยว่าถือเป็นการเชื่อมโยงภาคการศึกษากับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเข้าด้วยกัน ส่งผลให้ไทยมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีสมรรถนะ และศักยภาพสูงขึ้น ตอบสนองความต้องการภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และแข่งขันในประชาคมโลกได้ในอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล

“การร่วมมือกับสภาดิจิทัลฯจะช่วยให้เกิดการยกระดับบัณฑิตไทยให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะด้านดิจิทัลและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ไทยพร้อมก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 สอดคล้องกับความมุ่งหวังของสสอท.ที่จะผลิตบัณฑิตรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ มีทักษะด้านดิจิทัลออกสู่ตลาดแรงงาน”

ด้านนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นมิติใหม่ของสภาดิจิทัลฯ ในฐานะองค์กรสำคัญที่ทำงานร่วมกับภาคเอกชน รัฐบาล และภาคประชาชน ที่มุ่งเน้นการ “พัฒนาคน” โดยส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาให้มีมาตรฐานสากล เป็นกำลังสำคัญในการผลักดัน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับการพัฒนาด้าน “เศรษฐกิจดิจิทัล” หรือ Digital Economy ให้ประเทศไทย

“ตั้งเป้าพัฒนานิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษากว่า 2 แสนคน ซึ่งจะเสริมสร้างศักยภาพให้ประเทศมหาศาล โดยเฉพาะการสร้างงานสร้างโอกาสในภาวะเศรษฐกิจยุคโควิด ที่นักศึกษาจบใหม่ต้องประสบปัญหาว่างงานจำนวนมาก หากมีทักษะด้านดิจิทัล จะเพิ่มโอกาสในการทำงานและผลตอบแทนที่สูงขึ้น”

สำหรับขอบเขตความร่วมมือมี 4 ด้าน คือ 1.สร้างกำลังคนที่มีศักยภาพสูงและมีความรู้ ความสามารถด้านการใช้ระบบสารสนเทศดิจิทัล มีคุณลักษณะและสมรรถนะตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างบุคลากรของสถาบันสมาชิกของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ฯ และสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย

3. เพื่อให้สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ฯ และสภาดิจิทัลฯบูรณาการความร่วมมือในการจัดการการศึกษาเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนรู้ในสถาบันกับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการต่าง ๆ


และ 4. เพื่อร่วมกันสร้างดิจิทัล Platform รองรับการจ้างงานของบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล และการพัฒนาขีดความสามารถด้านดิจิทัลในลักษณะ Reskill/Upskill โดยสถาบันการศึกษา สมาคม และหน่วยงานอื่น ๆ รวมถึงให้สามารถต่อยอดเพื่อพัฒนา Platform การเรียนรู้ร่วมกันในอนาคต