ลุ้นเคาะสเป็ก ว่าที่ กสทช.

โลโก้ กสทช

เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น สำหรับการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ครั้งใหม่ โดยคณะกรรมการสรรหา กสทช.ชุดใหม่ ประชุมนัดแรกไปแล้วเมื่อ 5 เม.ย.โดยมีการรับทราบรายชื่อคณะกรรมการสรรหา กสทช. ทั้ง 7 คน จาก 7 หน่วยงาน

ได้แก่ 1.นายนภดล เทพพิทักษ์ จากศาลรัฐธรรมนูญ 2.นายเกียรติพงศ์ อมาตยกุล จากศาลฎีกา 3.นายวิษณุ วรัญญ จากศาลปกครองสูงสุด 4.นายณรงค์ รัฐอมฤต จากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 5.นางยุพิน ชลานนท์นิวัฒน์ จากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 6.นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต จากผู้ตรวจการแผ่นดิน และ 7.นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ประชุมมีมติเลือกนายเกียรติพงศ์ อมาตยกุล เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา มีนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต เป็นรองประธานกรรมการสรรหา นายวิษณุ วรัญญ เป็นกรรมการสรรหาเลขานุการ และโฆษกคณะกรรมการสรรหา

นอกจากนี้ ยังพิจารณา 4 เรื่อง คือ 1.พิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียงฯ เรื่อง กำหนดด้านที่จะดำเนินการสรรหาเป็นกรรมการ กสทช. และลักษณะเฉพาะที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในแต่ละด้าน พ.ศ. … 2.พิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการสรรหา กสทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครและการคัดเลือกผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ กสทช.

3.พิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการสรรหา กสทช.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้ารับการสรรหา หรือผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการ กสทช. พ.ศ. … และ 4.พิจารณาร่างประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ กสทช. โดยจะประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 19 เม.ย.นี้


สำหรับขั้นตอนการสรรหาตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่4) พ.ศ. 2564 ระบุให้สำนักเลขาธิการวุฒิสภาประกาศรับสมัครผ่านวิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ติดต่อกัน 30 วัน เมื่อครบกำหนดให้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติใน 30 วัน

ส่วนหลักเกณฑ์ และวิธีการรับสมัครและคัดเลือกให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหากำหนด ซึ่งการคัดเลือกให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผยและให้กรรมการสรรหาแต่ละคนบันทึกเหตุผลในการเลือกไว้ ผู้ที่ได้รับเลือกต้องได้คะแนน 2 ใน 3 เมื่อคัดเลือกได้แล้วก็ให้เสนอรายชื่อไปยังวุฒิสภา เพื่อลงคะแนน โดยผู้รับเลือกต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด และเสนอชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกต่อนายกรัฐมนตรี

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ