สำนักงานสถิติเผยปี”59 มีผู้ทำงานด้านICT ในไทย 3.74 แสนคน กว่า 54.4% เรียนจบสายอื่น

นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ(สสช) เปิดเผย ผลการสำรวจสภาวะการทำงานของประชากรปี 2559 พบว่า ผู้มีงานทำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT มีจำนวนทั้งสิ้น 374,934 คน เป็นชาย 257,864 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 68.8 และหญิง 117,070 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 31.2

ส่วนใหญ่ทำงานในเทศบาลหรือเขตเมืองร้อยละ 77.5 และที่เหลืออยู่นอกเขตเทศบาลร้อยละ 22.5

เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาที่สำเร็จของผู้ที่มีงานทำด้าน ICT จำนวนทั้งสิ้น 374,934 คน พบว่า ร้อยละ 54.4 เป็นผู้ที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาด้าน ICT มีเพียงร้อยละ 45.6 ที่สำเร็จการศึกษาด้าน ICT จะเห็นได้ว่าผู้ทำงานด้าน ICT ในตลาดแรงงานนั้น ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษามาทางด้าน ICT

เมื่อพิจารณาเฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาด้าน ICT พบว่า เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีร้อยละ 67.4 รองลงมาเป็นระดับอนุปริญญา/ปวส.ร้อยละ 15.1 สูงกว่าปริญญาตรีร้อยละ 9.9 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.ร้อยละ 7.6


สำหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของผู้ที่ทำงานด้าน ICT พบว่า ภาคการค้าและการบริการมีจำนวนผู้ที่ทำงานด้าน ICT มากที่สุด 305,393 คน หรือร้อยละ 81.5 และภาคการผลิต 69,076 คน หรือ ร้อยละ 18.4 และภาคการเกษตรกรรม 465 คน หรือร้อยละ 0.1