ราชกิจจาฯ ออกประกาศให้ สหภาพฯ กสท โทรคมนาคม สิ้นสภาพ

ราชกิจจานุเบกษา-ประกาศราชกิจจาฯ

ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศนายทะเบียน ให้สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) สิ้นสภาพ หลังควบรวมกิจการกับ ทีโอที  เป็น “บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จํากัด (มหาชน)”

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนที่ 3/2564 เรื่อง ให้สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) สิ้นสภาพ

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ตามที่นายทะเบียนได้รับจดทะเบียนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เลขทะเบียนที่ สรร. 58 โดยมีสํานักงานตั้งอยู่เลขที่ 99 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร นั้น

เนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการควบรวมกิจการของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และได้ดําเนินการจดทะเบียนควบรวมบริษัทเป็น“บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จํากัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 การเป็นนิติบุคคลของทั้งสองบริษัทจึงสิ้นสภาพลง ตามมาตรา 152 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535

ดังนั้น สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ย่อมสิ้นสภาพลงในวันเดียวกันด้วย นายทะเบียน จึงขอประกาศว่าสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ได้สิ้นสภาพตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564
วรรณรัตน์ ศรีสุขใส
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นายทะเบียน