กสทช. อนุญาต เอ็นทีใช้สถานีฐานไทยคม 7 และ 8

ดาวเทียมไทยคม
Photo : Facebook - Thaicom PLC.

บอร์ดกสทช. อนุญาต เอ็นที ใช้สถานีฐานดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 ได้ชั่วคราว หรือ จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาเป็นอย่างอื่น เพื่อไม่ได้ประชาชนได้รับผลกระทบ

วันที่ 9 กันยายน 2564 นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กล่าวว่า เมื่อวานนี้ (8 ก.ย. 2564) ที่ประชุม กสทช. มีมติให้ผู้ได้รับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และ อนุญาตให้ตั้งสถานีภาคพื้นดิน (Earth Stations) ทุกราย ที่ใช้งานร่วมกับดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 ที่จะสิ้นสุดในวันที่ 10 ก.ย. 2564 ตามสัญญาสัมปทาน สามารถใช้คลื่นความถี่และตั้งสถานีภาคพื้นดินได้เป็นการชั่วคราว จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาเป็นอย่างอื่น หรือ กสทช. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

พร้อมทั้งอนุญาตให้บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นที ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม และการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และตั้งสถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ในฐานะเป็นผู้ที่ได้รับมอบสิทธิ์ในการบริหารทรัพย์สินหลังสิ้นสุดสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง และไม่ได้รับผลกระทบ