คนไทยใช้อินเทอร์เน็ต กี่ชั่วโมงต่อวัน และทำอะไรบ้าง

สดช.ผนึก 6 หน่วยงานรัฐ เปิดผลวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะที่ 3 พบคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 6-10 ชั่วโมงต่อวัน โดยกิจกรรมที่ทำ 3 อันดับแรก คือ ทำงาน เรียนออนไลน์ และช็อปปิ้งออนไลน์

วันที่ 20 กันยายน 2564 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES) ว่า โครงการ Thailand Digital Outlook ระยะที่ 3 ถือเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาด้านดิจิทัลของประเทศ และสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้ ทั้งการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การให้บริการภาคประชาชนและภาคธุรกิจ การออกนโยบาย และมาตรการส่งเสริมภาคประชาชนและภาคธุรกิจต่าง ๆ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ และการวางแผนดำเนินกิจการในธุรกิจ

นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สดช. กล่าวว่า โครงการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะที่ 3 สดช.ได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลสำรวจและวิเคราะห์ ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจดิจิทัล ตามแนวทาง Measuring the Digital Transformation และ Digital Economy Outlook ของ The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนสามารถนำผลการศึกษามาประเมินและใช้ประกอบการพิจารณาการกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจดิจิทัลในการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ยังได้มีการลงนามความร่วมมือในโครงการ Thailand Digital Outlook ร่วมกับหน่วยงานด้านดิจิทัลของรัฐอีก 6 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.)


สำหรับการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะที่ 3 ได้ศึกษาพฤติกรรม และการตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ตในภาคประชาชน การใช้ช่องทางออนไลน์ การลงทุนวิจัยและการพัฒนาทักษะของบุคลากรด้านดิจิทัลทั้งในองค์กรธุรกิจเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ โดยได้ทำการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ

แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ ภาคประชาชน จำนวน 39,145 ตัวอย่าง ภาคธุรกิจเอกชน จำนวน 3,381 ตัวอย่าง และหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการปฐมภูมิแก่ประชาชน จำนวน 935 ตัวอย่าง โดยได้สำรวจระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ปี 2564 ซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 และศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ได้ประกาศมาตรการควบคุมและบรรเทาเหตุการณ์ดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดที่มีการระบาดอย่างรุนแรง รวมถึงการทำงานเวิร์กฟรอมโฮม

จากการสำรวจ พบว่าประชาชน 85.1% มีการใช้งานอินเทอร์เน็ต โดยระยะเวลาการใช้งานโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 6-10 ชั่วโมงต่อวัน โดยใช้อินเทอร์เน็ตในภาคประชาชน เพื่อรองรับการทำงาน 75.2% การรับบริการออนไลน์ทางด้านการศึกษา 71.1% ซื้อขายสินค้าบริการออนไลน์ 67.4% การติดต่อสื่อสารสนทนา 65.1% การทำธุรกรรมออนไลน์ด้านการเงิน 54.7% กิจกรรมสันทนาการ 53.1% มีส่วนร่วมในการดำเนินการภาครัฐ 49.6% การรับบริการออนไลน์ทางด้านสาธารณสุข 48.6% ติดตามข่าวสารทั่วไป 39.1% การใช้งานด้านอื่น ๆ 35.6% การสร้างสรรค์เนื้อหาหรือคอนเทนต์ต่าง ๆ 28.2% และทำธุรกรรมด้านการท่องเที่ยวออนไลน์ 2.2%


 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ