ลำปางลุย MooVe กระตุ้นเศรษฐกิจ 210 ล้าน

ลำปางลุยMooVe

ลำปางจับมือภาครัฐและเอกชนพื้นที่จังหวัดลำปาง ลุยพัฒนา Mobile Application MooVeแพลตฟอร์มดิจิทัลบริการขนส่งสาธารณะ คาดกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ 210 ล้านบาท

นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ปัญหาของเมืองใหญ่ที่ต้องได้รับการแก้ไขคือการจราจรติดขัด เนื่องจากมีการใช้รถส่วนตัวเพิ่มขึ้นทุกปี ขณะที่ผิวจราจรเท่าเดิมการบริหารจัดการระบบขนส่งจึงสำคัญและต้องสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้ใช้งาน

ดังนั้น จังหวัดลำปางจึงมีแนวทางพัฒนาให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ตามนโยบายกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งแผนแม่บททั้ง 7 ด้านใช้เป็นแผนพัฒนาเมืองระยะยาว 1 ในนั้น ได้แก่ Smart Mobility ซึ่งขนส่งจังหวัด กำลังขับเคลื่อน และ MooVe Lampang เป็นหนึ่งในโครงการ โดยจังหวัดลำปางร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ทั้งหอการค้าจังหวัดลำปาง ขนส่งจังหวัดลำปาง เทศบาลนครลำปาง และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) พัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อการใช้งานในระบบขนส่งสาธารณะและระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (big data)

ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมดำเนินการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนอัจฉริยะ พร้อมนำเทคสตาร์ตอัพร่วมพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล เตรียมเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวจังหวัดลำปางทดลองใช้งานวันที่ 2 สิงหาคม-18 กันยายน 2565

Mobile Application MooVe แพลตฟอร์มดิจิทัลบริการขนส่งสาธารณะ จะเป็นเครื่องมือบริหารจัดการระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดลำปางที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเชื่อมต่อระบบให้บริการรถโดยสารแบบเรียลไทม์ เพิ่มความสามารถในการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนครลำปาง รวมถึงการเรียกใช้ข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ระบบบริหารจัดการเพื่อปรับปรุงระบบ

โดยรองรับจุดจอดสถานที่สำคัญของจังหวัดลำปางในระยะแรก 14 แห่ง ได้แก่ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง, สถานีรถไฟนครลำปาง, ม.สวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง, วิทยาลัยเทคนิคลำปาง, ตลาดอัศวิน, ห้างเสรีสรรพสินค้า, 7-Eleven สาขาตลาดออมสิน, โรงพยาบาลลำปาง, ตลาดเขลางค์นคร แอร์พอร์ต (ตลาดสนามบิน), ท่าอากาศยานลำปาง, โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย, โรงเรียนลำปางกัลยาณี, โรงแรมเวียงลคอร และโรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม

สำหรับระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่และระบบ Mobile Application ของแพลตฟอร์มดิจิทัลบริการขนส่งสาธารณะดังกล่าว ประกอบด้วย 3 ระบบการทำงานหลัก ได้แก่

1.ระบบสำหรับผู้ขับรถโดยสาร สามารถแสดงข้อมูลเมื่อมีการกดเรียกรถจากผู้โดยสารบนเส้นทางการเดินรถในรูปแบบของแผนที่ให้กับคนขับรถสาธารณะได้ โดยจะบอกข้อมูลจุดจอดรถในการรับส่งผู้โดยสาร แสดงจำนวนของผู้โดยสารในแต่ละจุดจอด จำนวนระยะทางที่จะถึงในจุดจอดถัดไปได้

2.ระบบสำหรับผู้โดยสารสามารถกดเรียกรถโดยสารหรือดูข้อมูลตารางการเดินรถ ข้อมูลเส้นทางการเดินรถได้ โดยเมื่อกดเรียกรถระบบจะแสดงจุดจอดรถเสมือนจริงที่ใกล้ที่สุด (virtual bus stop) เส้นทางการเดินรถ หมายเลขรถ รวมถึงตำแหน่งปัจจุบันของรถโดยสารแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ผู้โดยสารทราบระยะเวลาที่รถจะมาถึง ณ จุดจอดล่วงหน้าได้

Advertisement

3.ระบบหลังบ้านสำหรับผู้ดูแล ระบบนี้จะแสดงข้อมูลรายงานสรุปการเดินรถ ภาพรวมปริมาณรถโดยสารที่ให้บริการ อัตราการใช้งาน ในรูปแบบแผนภูมิต่าง ๆ ที่สามารถเข้าใจได้ง่าย เพื่อให้สามารถบริหารจัดการข้อมูล การเพิ่ม ลด หรือแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น

สำหรับการใช้งานแอปพลิเคชั่น MooVe เมื่ออยู่ใกล้เขตบริการ สามารถกำหนดพิกัดจุดหมายที่จะเดินทางได้ โดยระบบจะทำการแจ้งจุดนัดหมายที่ใกล้ที่สุดในระยะทางไม่เกิน 500 เมตร ในขณะที่รถสาธารณะในเส้นทางจะได้รับการแจ้งเตือนว่ามีผู้เรียกใช้บริการและจอดรับที่จุดนัด

โดยมีระยะเวลารอไม่เกิน 15 นาที เพื่อไปส่งยังจุดหมายบนเส้นทาง โดยระบบจะประมวลผลยอดชำระค่าเดินทางแบบอัตโนมัติ ซึ่งรองรับการชำระเงินในรูปแบบออนไลน์ (scan)

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางกล่าวต่อว่า ผลลัพธ์จากโครงการนี้ คาดว่าจะเกิดการกระจายตัวของประชากร สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่จำนวนกว่า 210 ล้านบาท รวมถึงประชาชนสามารถได้รับประโยชน์ด้านการคมนาคมได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น ทั้งยังเข้าถึงระบบการบริการของรัฐและระบบสาธารณสุขได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย