ครม.ไฟเขียว ร่างข้อตกลงรับทุน พัฒนาภูเก็ตเมืองอัจฉริยะ

ครม.เห็นชอบ ร่างข้อตกลงการรับทุน โครงการความร่วมมือ Phuket Smart City Technical Assistant Package ระหว่าง พัฒนาภูเก็ตสู่ “เมืองอัจฉริยะ”

วันที่ 13 กันยายน 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในหลักการ ร่างข้อตกลงการรับทุน (Grant Agreement) โครงการความร่วมมือ Phuket Smart City Technical Assistant Package ระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและองค์การการค้าและการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกา (US Trade and Development Agency : USTDA) ที่เสนอโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

น.ส.ทิพานันกล่าวว่า โดยข้อตกลงรับทุน มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 5 ปี วัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อสนับสนุนความช่วยเหลือทางวิชาการ ในการศึกษาและจัดทำแผน ความช่วยเหลือด้านเทคนิค (Technical Assistance) ให้แก่โครงการภูเก็ตเมืองอัจฉริยะ และช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นในจังหวัดภูเก็ต

น.ส.ทิพานันกล่าวว่า 2.เพื่อให้ข้อเสนอแนะด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ การพัฒนาต่อยอดระบบการจัดเก็บและพัฒนาข้อมูลของเมือง (City Data Platform) การพัฒนาศูนย์บัญชาการ สถานการณ์และเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Command Center) การประเมินโครงสร้างพื้นฐานของเมือง และให้ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นรูปธรรม และ 3.เพื่อให้ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาทักษะด้านเทคนิคที่จำเป็น และสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

น.ส.ทิพานันกล่าวว่า สำหรับขอบเขตความร่วมมือภายใต้ข้อตกลงการรับทุน ได้แก่ 1.ร่วมดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะภูเก็ต เพื่อศึกษาและเสนอแผนความช่วยเหลือด้านเทคนิคให้แก่โครงการภูเก็ตเมืองอัจฉริยะ และช่วยให้ข้อเสนอแนะ ด้านนโยบายต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นในจังหวัดภูเก็ต

น.ส.ทิพานันกล่าวว่า 2.ให้ข้อเสนอแนะด้านเทคนิคโดยละเอียด พร้อมแผนการดำเนินการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ พร้อมแนวทางเลือก สำหรับการวางแผนการพัฒนาเมือง โครงสร้างพื้นฐาน และการออกแบบ บริการที่มุ่งปรับปรุงการเข้าถึงดิจิทัลของจังหวัดภูเก็ต และการขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยจะสนับสนุน ให้เกิดการกำหนดข้อกำหนดของระบบ แพลตฟอร์ม และโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยการรวบรวมข้อมูล และ ทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ รวมถึงการปรับปรุงในอนาคต