เช็กสิทธิ เงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อย 120 บาท 2565 เงินเข้าวันไหน

ช่วยเหลือชาวไร่อ้อย 2565 120 บาท

เปิดวิธีเช็กสิทธิ วันจ่ายเงิน เงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อย ตันละ 120 บาท รอบการผลิต 2564/2565

จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2565 ที่เห็นชอบโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 2564/2565 ในอัตรา 120 บาท/ตัน ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ภายใต้กรอบวงเงิน 8,319.24 ล้านบาท

การจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยในโครงการดังกล่าว จะเริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือรอบแรกไปยังชาวไร่อ้อยโดยตรง ผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 จำนวน 122,651 ราย คาดว่าจะสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือครบทุกราย ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565

สำหรับปริมาณอ้อยสดจากชาวไร่อ้อยในโครงการตัดอ้อยสดเพื่อลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 ตามนโยบายรัฐบาล มีปริมาณอ้อยสดส่งโรงงาน 64.36 ล้านตัน เป็นจำนวนเงิน 7,723.73 ล้านบาท

เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินไปยังบัญชีของท่านผ่านไลน์ “ตรวจสิทธิอ้อย” Line ID @ocsb โดยระบบจะแสดงสถานะ แบ่งเป็น 3 กรณี ดังนี้

Advertisment
  • หากไม่มีปัญหาระบบจะแจ้งว่า “บัญชีพร้อมโอน”
  • หากได้รับการโอนแล้ว ระบบจะแจ้งว่า “โอนเงินสำเร็จแล้ว”
  • กรณีระบบแจ้งว่าบัญชีของท่าน “ไม่สามารถรับโอนได้” ระบบจะแจ้งให้ทราบว่าไม่สามารถโอนได้เนื่องจากกรณีใด

กรณีพบปัญหาการรับโอนเงิน ให้ผู้ตรวจสิทธิรีบแจ้งดำเนินการแก้ไขผ่านโรงงานคู่สัญญาของท่าน และให้โรงงานทำหนังสือรับรองมายังสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย (สบน.) เพื่อรับรอง และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) พิจารณาตรวจสอบร่วมกับ ธ.ก.ส. เพื่อเร่งดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป

นอกจากนี้ เกษตรกรทั้งไร่อ้อย และเกษตรกรกลุ่มอื่น ๆ ยังสามารถตรวจสอบการเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรได้ผ่านเว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com/ และเช็กเงินเข้าบัญชีได้ที่ แอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Connect บริการ SMS Alert และไลน์ BAAC Connect @baacfamily

สำหรับโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 2564/2565 ตามที่ ครม.อนุมัติหลักการโครงการเมื่อ 20 กันยายน 2565 ภายในกรอบวงเงินโครงการ 8,319.24 ล้านบาท ประกอบด้วย

1.การช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยทุกรายที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีส่งโรงงานเท่านั้น ในอัตรา 120 บาทต่อตัน ซึ่งเป็นอัตราที่กระทรวงการคลัง (กค.) ได้ให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของอัตราค่าใช้จ่ายแล้ว ในวงเงิน 8,159.14 ล้านบาท

Advertisment

2.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของ ธ.ก.ส. สำหรับชดเชยต้นทุนเงินในอัตราต้นทุนทางการเงินของ ธ.ก.ส. ประจำไตรมาส บวก 1 (ปรับเปลี่ยนอัตราต้นทุนทางการเงินตามอัตราที่แท้จริงทุกไตรมาส) ปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 1.95 ต่อปี และค่าบริหารจัดการรายละ 5 บาท วงเงิน 160.10 ล้านบาท