เงินเข้าวันนี้ เช็กเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อย 120 บาท 2565 วิธีเช็กสิทธิ

ไร่อ้อย
Image by Momolebo2020 from Pixabay

วันนี้เงินเข้าแล้ว เปิดวิธีเช็กสิทธิและรายละเอียดอื่น ๆ เงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อย ตันละ 120 บาท รอบการผลิต 2564/2565

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2565 ที่เห็นชอบโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 2564/2565 ในอัตรา 120 บาท/ตัน ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ภายใต้กรอบวงเงิน 8,319.24 ล้านบาท

การจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยในโครงการดังกล่าว จะเริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือรอบแรกไปยังชาวไร่อ้อยโดยตรง ผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ภายในวันนี้ (7 ตุลาคม 2565) จำนวน 122,651 ราย คาดว่าจะสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือครบทุกราย ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565

               

เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินไปยังบัญชีของท่านผ่านไลน์ “ตรวจสิทธิอ้อย” Line ID @ocsb โดยระบบจะแสดงสถานะ แบ่งเป็น 3 กรณี ดังนี้

  • หากไม่มีปัญหาระบบจะแจ้งว่า “บัญชีพร้อมโอน”
  • หากได้รับการโอนแล้ว ระบบจะแจ้งว่า “โอนเงินสำเร็จแล้ว”
  • กรณีระบบแจ้งว่าบัญชีของท่าน “ไม่สามารถรับโอนได้” ระบบจะแจ้งให้ทราบว่าไม่สามารถโอนได้เนื่องจากกรณีใด

กรณีพบปัญหาการรับโอนเงิน ให้ผู้ตรวจสิทธิรีบแจ้งดำเนินการแก้ไขผ่านโรงงานคู่สัญญาของท่าน และให้โรงงานทำหนังสือรับรองมายังสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย (สบน.) เพื่อรับรอง และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) พิจารณาตรวจสอบร่วมกับ ธ.ก.ส. เพื่อเร่งดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป

นอกจากนี้ เกษตรกรทั้งไร่อ้อย และเกษตรกรกลุ่มอื่น ๆ ยังสามารถตรวจสอบการเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรได้ผ่านเว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com/ และเช็กเงินเข้าบัญชีได้ที่ แอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Connect บริการ SMS Alert และไลน์ BAAC Connect @baacfamily

สำหรับปริมาณอ้อยสดจากชาวไร่อ้อยในโครงการตัดอ้อยสดเพื่อลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 ตามนโยบายรัฐบาล มีปริมาณอ้อยสดส่งโรงงาน 64.36 ล้านตัน เป็นจำนวนเงิน 7,723.73 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดเผยสถานะการโอนเงินช่วยเหลือในโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 2564/2565 ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2565 พบว่า จากจำนวนผู้ได้รับสิทธิ 125,548 ราย โอนเงินสำเร็จแล้ว 122,633 ราย โอนเงินไม่สำเร็จ 18 ราย และอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล 2,897 ราย