ภูเก็ต จุดพลุปีใหม่ ต้องได้รับอนุญาตจากอำเภอเท่านั้น

ภูเก็ต เคาน์ตดาวน์
สมปราชญ์ ปราบสงคราม ปลัดจังหวัดภูเก็ต

ปีใหม่ภูเก็ตจุดพลุได้แต่ต้องได้รับอนุญาตจากอำเภอเท่านั้น พร้อมเข้มมาตรการการจัดงาน รื่นเริงเทศกาลและการเปิด-ปิดสถานบริการ

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม ปลัดจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า การจัดงาน รื่นเริงเทศกาล ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566 ของจังหวัดภูเก็ต นั้น

จังหวัดภูเก็ตได้กำชับมาตรการคุมเข้ม เทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566 ในระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2565-วันที่ 2 มกราคม 2566 สถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายกับสถานบริการ โรงแรม และสถานที่ไม่เป็นโรงแรม อาจจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองหรือกิจกรรมพิเศษในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 นั้น

               

จังหวัดภูเก็ตขอแจ้งให้ทราบว่า กระทรวงมหาดไทยไม่ได้มีนโยบายหรือคำสั่งให้หน่วยงานราชการและสถานประกอบการ งดการจัดงานรื่นเริงเทศกาล แต่ให้ดำเนินการ ดังนี้

 1. ขอให้นายทะเบียนพิจารณาอนุญาตการจุดและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควันหรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ในห้วงเทศกาลเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566
 2. การจุดและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอท้องที่ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามข้อ 5 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 25/2559 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 และทราบถึงอันตรายที่เกิดจากการใช้อาวุธปีนยิงขึ้นฟ้าโดยใช่เหตุในเมือง หมู่บ้าน หรือที่ชุมชน ตลอดจนความผิดและโทษที่กฎหมายบัญญัติไว้
 3. ให้นายทะเบียนท้องที่ เจ้าพนักงาน และตำรวจ ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปีน พ.ศ. 2490 ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ในการตรวจสอบแนะนำร้านค้าที่จำหน่ายดอกไม้เพลิงและแหล่งผลิตให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
 4. ให้นายทะเบียนท้องที่กวดขันห้ามมิให้มีการจำหน่ายดอกไม้เพลิงนอกเหนือจากสถานที่ค้า ที่ได้รับอนุญาตเป็นอันขาด
 5. อำเภอกำชับเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งมีอำนาจออกคำสั่งระงับและป้องกันเหตุเดือดร้อน รำคาญในการเล่นดอกไม้เพลิง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สิน โดยอาศัยอำนาจตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 25 (4) มาตรา 26 มาตรา 27 และมาตรา 28
 6. ให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต และนายอำเภอ ติดตามผลการดำเนินการกรณีผู้ฝ่าฝืน และรายงานผลกรณีมีเหตุการณ์สำคัญหรือมีการจับกุมเกี่ยวกับการจุดและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ และโคมควัน เป็นไปตามหลักเกณฑ์การอนุญาตที่กำหนดไว้ในประกาศจังหวัดซึ่งออกตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 27/2559 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 โดยด่วน
 7. กรณีที่ปรากฎว่าผู้ได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนกระทำความผิดฐานใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้า โดยใช่เหตุในเมือง หมู่บ้าน หรือที่ชุมชน หัวกระสุนปืนอาจตกลงมาทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายได้ โดยไม่ว่าจะมีผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ ได้รับอันตรายสาหัส หรือถึงแก่ความตาย ให้นายทะเบียนท้องที่เรียกประกัน หรือทัณฑ์บน
  ตามมาตรา 68 หรือพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปัน เครื่องกระสุนปืน
  วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ตามควรแก่กรณี