จุลนิตย์ วังวิวัฒน์ นั่งเก้าอี้ประธานหอการค้าเชียงใหม่ สมัยที่ 2

จุลนิตย์ วังวิวัฒน์

“จุลนิตย์ วังวิวัฒน์” นั่งเก้าอี้ประธานหอการค้าเชียงใหม่สมัยที่ 2 เดินหน้าขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจ NEC

วันที่ 26 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (25 มี.ค.66) หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน 2 ปี ที่ผ่านมา โดยไฮไลท์ของการประชุมครั้งนี้คือ การเลือกตั้งคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 24 ณ โรงแรมยู นิมมาน เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ทั้งนี้ ภายหลังการเลือกตั้ง คณะกรรมการชุดใหม่ (สมัยที่ 24) มีมติเห็นชอบให้นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ต่ออีก 1 สมัย (เป็นสมัยที่ 2) โดยมีคณะกรรมการบริหารรวมทั้งหมด 31 คน

นายจุลนิตย์  วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา (2564-2565) คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่สมัยที่ 23 ได้ดำเนินงานดภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ผ่านเครือข่ายและเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน” นับเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่ง ซึ่งได้มุ่งมั่นขับเคลื่อนและผลักดันการดำเนินงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าวภายในสมัยการบริหาร

Advertisement

โดยห้วงเวลาที่ผ่านมาทางคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ได้ทุ่มเท และทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ตามนโยบาย

โดยเฉพาะดำเนินโครงการกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ประกอบการ ตลอดจนสาธารณชนส่วนรวม พร้อมกับกระจายการทำงานให้กับคณะกรรมการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในแต่ละด้าน เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรให้รองรับภารกิจและบทบาทของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ที่ยั่งยืนในอนาคต

นอกจากนี้ ในช่วงของการบริหารที่ผ่านมา ยังได้รับรางวัล“หอการค้ายอดเยี่ยม” 2 ปีซ้อน ในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ในปี 2564 – 2565

สำหรับผลงานที่หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ได้ผลักดัน อาทิการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ให้สอดคล้องกับการเติบโตของเมือง การผลักดันพื้นที่เชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลกในโซนที่เหมาะสม

การผลักดันให้มีกฎหมายเฉพาะแก้ไขปัญหาฝุ่นควันที่มีเอกภาพมากขึ้น การผลักดันระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงเศรษฐกิจ ได้แก่ โครงการมอเตอร์เวย์ ระบบการค้าชายแดนของจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านช่องทางจุดผ่อนปรนกิ่วผาวอก อำเภอเชียงดาว และจุดผ่อนปรนหลักแต่ง อำเภอเวียงแหง ผ่านคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด (กรอ.จังหวัด) และ กรอ. กลุ่มจังหวัด

การสร้างเครือข่ายทางการค้าให้กับผู้ประกอบการด้านเกษตรแปรรูป การพัฒนาทักษะนวัตกรรมด้านท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารและบริการ

Advertisement

นอกจากนี้ ได้จัดตั้ง สถาบันพัฒนาทักษะแห่งหอการค้าเชียงใหม่ (CCC Academy) เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะสูงตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ การจัดอบรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นรุ่นที่ 10 โครงการสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ

เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวม และเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสมาชิก ผ่านระบบออนไลน์ – ดิจิทัล (E-commerce) หรือ Block Chain รวมถึงได้ทำกิจกรรมร่วมกับภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน ตลอดชนภาคประชาสังคมอย่างใกล้ชิดต่อไป

นายจุลนิตย์ กล่าวต่อว่า การบริหารงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 24 จะมีความเข้มข้นมากขึ้น ซึ่งโครงการสำคัญที่จะเร่งผลักดันในเชิงนโยบายคือ NEC Valley ภายใต้กรอบการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NEC) ที่รัฐบาลได้กำหนดพื้นที่ไว้ 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน

หอการค้าฯ ได้วางหมุดหมายให้เชียงใหม่เป็นพื้นที่ NEC Valley โดยจะผลักดันให้เกิดนิคมอุตสาหกรรมนวัตกรรมและเทคโนโลยีภาคเหนือ และพื้นที่เศรษฐกิจที่มีศักยภาพสร้างสรรค์ ซึ่งมีความโดดเด่นเรื่องงานฝีมือและหัตถกรรม แต่ยังขาดความชัดเจนในการระบุว่า พื้นที่ไหนควรมุ่งเน้นการผลิตในเรื่องใด และความเหมาะสมของพื้นที่ ว่าควรลงทุนในเรื่องใด

ซึ่งจำเป็นต้องเร่งรัดกลไกการบริหารจัดการให้มีการจัดตั้ง “บอร์ดบริหารงาน” พื้นที่ NEC ให้เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนแผนงานระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด

Advertisement