5 จว.เหนือเปิดตัว “10 เส้นทางตามรอยเท้าพ่อ” ดึง นทท.สัมผัสอารยธรรมล้านนา

นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร เสมือนหนึ่งเป็นความทุกข์ของพระองค์ โดยทรงมีพระราชดำริที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้เกิดความพออยู่ พอกิน ด้วยพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ จึงก่อให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ทั้งโครงการเกี่ยวกับดิน น้ำ ป่า และวิศวกรรมกว่า 4,800 โครงการ ตลอดจนโครงการหลวงที่พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้งขึ้น

นอกจากจะเปิดให้บุคคลทั่วไปได้ศึกษาดูงานเรียนรู้ถึงพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ที่ได้ทรงสร้างไว้ให้กับปวงชนชาวไทยในฐานะพ่อของแผ่นดินแล้ว สถานที่บางแห่งยังมีทัศนียภาพที่สวยงามสำหรับนักท่องเที่ยวให้ได้พักผ่อนหย่อนใจไปกับบรรยากาศรอบด้าน แต่ที่ผ่านมาแหล่งท่องเที่ยวสีเขียวในโครงการตามแนวพระราชดำริ และโครงการหลวงหลายแห่ง ยังขาดการส่งเสริมให้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมแก่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งการท่องเที่ยวในเขตอารยธรรมล้านนา (เชียงใหม่-เชียงราย-ลำปาง-ลำพูน-พะเยา)

ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดในกลุ่มอารยธรรมล้านนา ให้มีความน่าสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวศึกษาดูงานและนิเวศ ในเขตอารยธรรมล้านนา ส่งเสริมให้กิจกรรมการเกษตรภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีความยั่งยืน ให้เกษตรกรมีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน รวมทั้งการสร้างยุวเกษตรกร สร้าง Smart Farmer เพื่อเข้ามามีส่วนในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงรายและกลุ่มจังหวัดอารยธรรมล้านนา จึงจัดทำโครงการการพัฒนาท่องเที่ยวสีเขียว : แหล่งท่องเที่ยวตามโครงการพระราชดำริในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา โดยได้จัดทำแผ่นพับแผนที่แนะนำ 10 เส้นทางตามรอยเท้าพ่อ สัมผัสอารยธรรมล้านนา ประกอบด้วย แผนที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวใน 5 จังหวัด แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวสีเขียวของแต่ละจังหวัด ข้อมูลการเดินทางการท่องเที่ยว ร้านค้า ร้านอาหาร ที่พัก ตลอดจนตัวอย่างโปรแกรมการท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัด นอกจากนี้ยังจัดพิมพ์คู่มือท่องเที่ยว 10 เส้นทางตามรอยเท้าพ่อ สัมผัสอารยธรรมล้านนา และสารคดีท่องเที่ยว ชุด ตะลุยเดี่ยวเที่ยวเมืองไทย ตอนเส้นทางความสุข ตามรอยเท้าพ่อ

สำหรับแหล่งท่องเที่ยวตามโครงการพระราชดำริและโครงการหลวงในเขตพื้นที่อารยธรรมล้านนา 5 จังหวัดที่นำมาเผยแพร่ในครั้งนี้ ประกอบด้วย จ.เชียงใหม่ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขาง จ.เชียงราย ได้แก่ โครงการพัฒนาดอยตุง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะ หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำและหอปรัชญาในหลวงรัชกาลที่ 9 จ.ลำปาง ได้แก่ โครงการพระราชดำริฯ บ้านทุ่งจี้ จ.พะเยา ได้แก่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่าและโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านหนองห้า และ จ.ลำพูน ได้แก่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่สนใจสามารถขอรับแผ่นพับแผนที่และคู่มือท่องเที่ยว 10 เส้นทางตามรอยเท้าพ่อ สัมผัสอารยธรรมล้านนา ได้ที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาทั้ง 5 จังหวัด และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงราย นอกจากนั้นยังสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย

“การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ จะทำให้แก่นักท่องเที่ยวได้รู้จักพื้นที่การพัฒนาตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 รวมทั้งเข้าถึงแหล่งการผลิตพืชอาหารปลอดภัย การพัฒนาพื้นที่การเกษตรและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในโครงการตามแนวพระราชดำริฯ อันจะนำไปสู่การพัฒนาระบบการกระจายผลผลิตและอาหารท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวให้แก่ประชาชน ชุมชน และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่”

นอกจากนี้ยังเป็นสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการเพื่อพัฒนาให้เป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเส้นทางแห่งความสุขให้แก่นักท่องเที่ยว กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวและประชาชนที่สนใจในกิจกรรมของโครงการตามแนวพระราชดำริฯ นำไปสู่การเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ