รัฐเยียวยาภาคเกษตร-เอสเอ็มอี สั่งลดภาษี-ดอกเบี้ยพักชำระหนี้

สารพัดแบงก์พาณิชย์ หน่วยงานรัฐบาลแห่ออกมาตรการช่วยเหลือธุรกิจ SMEs-เกษตรกร ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ทั้งลดดอกเบี้ย ยืดเวลา พักชำระหนี้ ครม.อนุมัติเพิ่มลดภาษีบุคคลธรรมดา นิติบุคคล ช่วยผู้บริจาค ฟื้นฟูหลังน้ำลด

สถานการณ์น้ำในจังหวัดสกลนครเริ่มลดระดับลงแล้ว แต่การเร่งระบายน้ำได้ส่งผลกระทบกับอำเภอรอบนอก ในขณะที่อ่างเก็บน้ำในเขื่อนหลัก 3 แห่งต้องเร่งระบายน้ำออก โดยเขื่อนลำปาวมีปริมาตรน้ำในอ่าง 1,678 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 85 น้ำไหลลงอ่าง 55.28 ล้าน ลบ.ม. ระบายออก 33.68 ล้าน ลบ.ม., เขื่อนน้ำอูน 645 ล้าน ลบ.ม. (124%) น้ำไหลเข้า 16.08 ล้าน ลบ.ม. ระบายออก 11.19 ล้าน ลบ.ม. และเขื่อนน้ำพุง173 ล้าน ลบ.ม. (105%) น้ำไหลเข้า 4.52 ล้าน ลบ.ม. ระบายออก 3.12 ล้าน ลบ.ม. ส่งผลให้พื้นที่ตามแนวลำน้ำปาว-อูน-พุง เกิดน้ำท่วมตามมา

ต้องหว่านข้าวใหม่อีกรอบ

ดร.บุญร่วม คำจันทราช เกษตรจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า ขณะนี้มีพื้นที่ประสบภัย 2,465,130 ไร่ 18 อำเภอ 125 ตำบล1,520 หมู่บ้าน โดยอำเภอเมืองได้รับผลกระทบมากที่สุด จำนวนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ 126,000 ราย โดยพื้นที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดคือ นาข้าว 946,846 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นข้าวเหนียว ข้าวเจ้าหอมมะลิ 101 ส่วนพื้นที่ที่คาดว่าน่าจะเสียหาย ประมาณ 715,284 ไร่ เกษตรกร 65,025 ราย “กรมการข้าวได้สแตนด์บายเมล็ดพันธุ์ส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุน โดยประมาณการไว้ที่ 800,000 ไร่ ซึ่งเฉลี่ยไร่ละ 10 กิโลกรัม”

นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า พื้นที่ปลูกข้าวหลายจังหวัดได้รับผลกระทบมีน้ำท่วมขังในนา หากระดับน้ำยังไม่ลดลงจะกระทบต่อต้นกล้าข้าวนาปี ปีการผลิต 2560/2561 ที่เริ่มหว่านไปแล้ว โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิกับข้าวเหนียว ซึ่งอาจต้องหว่านข้าวใหม่อีกครั้งใน จ.อุดรธานี, สกลนคร, ขอนแก่น, มหาสารคาม, กาฬสินธุ์, บุรีรัมย์, สุรินทร์ ซึ่งชาวนาต้องนำข้าวที่เก็บไว้ในยุ้งฉางสำหรับบริโภคมาใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวแทน ซึ่งจะทำให้ผลผลิตข้าวนาปี 2560/2561 ออกมาล่าช้าจากปกติ

แบงก์ออกมาตรการช่วยเหลือ

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ธนาคารจัดมาตรการผ่อนปรนการชำระหนี้ให้แก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ 3 ทางเลือก ได้แก่ 1) พักชำระเงินต้นไม่เกิน 3 ปี หรือ 2) พักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบี้ยอีก 50% ไม่เกิน 3 ปี หรือ 3) พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยไม่เกิน 3 เดือน รวมทั้งให้สินเชื่อเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัย รายละไม่เกิน 500,000 บาท ผ่อนชำระภายใน 30 ปี โดยไม่คิดดอกเบี้ยปีแรก ปีที่ 2-3 อัตราดอกเบี้ย 3.00% ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR -0.75%

นอกจากนี้จะให้สินเชื่อเพิ่มเติมกับลูกค้า SMEs วงเงินสูงสุดไม่เกินรายละ 5 ล้านบาท ผ่อนชำระไม่เกิน 5 ปี ปลอดชำระเงินต้นไม่เกิน 1 ปี ดอกเบี้ยเงินกู้ปีที่ 1 3.50% ต่อปี และมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับประชาชนรายละไม่เกิน 50,000 บาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ 5 ปี ปลอดการชำระคืน 3 เดือน โดยปีที่ 1 ไม่คิดดอกเบี้ย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้ประกาศมาตรการประนอมหนี้ช่วยระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 4 เดือน โดยคิดอัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี นาน 4 เดือนแรก ไม่ต้องชำระเงินงวด กรณีได้รับผลกระทบด้านรายได้ ให้ประนอมหนี้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี

ขณะที่นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) กล่าวว่า ธนาคารได้ออก 2 มาตรการช่วยเหลือลูกค้า คือ มาตรการที่ 1 การพักชำระหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือน สำหรับเงินกู้เทอมโลน ส่วนสัญญาเบิกเงินทุนหมุนเวียนประเภทตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) พักชำระดอกเบี้ยไม่เกิน 6 เดือน และมาตรการที่ 2 วงเงินสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อฟื้นฟูกิจการ ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 5 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้นไม่เกิน 1 ปี วงเงินสินเชื่อสูงสุดต่อรายไม่เกิน 2 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 4.99% ต่อปีตลอดอายุสัญญา

ส่วนธนาคารกสิกรไทย ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ ประกอบด้วย การพักชำระเงินต้นสูงสุด 12 เดือน ขยายเทอมตั๋วสัญญาใช้เงินและวงเงินการค้าต่างประเทศสูงสุด 6 เดือน พร้อมสนับสนุนวงเงินเพื่อซ่อมแซมสถานประกอบการ เครื่องจักร รวมถึงชดเชยสต๊อกสินค้าที่เสียหายจากน้ำท่วม โดยพักชำระเงินต้นนานสูงสุด 6 เดือน และไม่ต้องประเมินราคาหลักประกัน

BOI เว้นภาษีเครื่องจักร

นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กล่าวว่า BOI ได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ 1) ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรที่นำเข้ามาทดแทนเครื่องจักรที่เสียหายจากน้ำท่วม ทั้งเครื่องจักรใหม่และเก่าจากต่างประเทศซึ่งมีอายุไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่ปีที่ผลิตถึงปีที่นำเข้า 2) อนุมัติให้เพิ่มกำลังการผลิตตามกำลังผลิตจริงของเครื่องจักรที่นำเข้ามาทดแทนเครื่องจักรเดิมที่ได้รับความเสียหาย 3) อนุญาตให้ตัดบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ได้รับความเสียหาย หรือสูญหายจากน้ำท่วมโดยไม่มีภาระภาษีอากร โดยจะต้องยื่นขอนำเข้าเครื่องจักรทดแทนภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2560

ส่วน นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า มีโรงงานและ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขณะนี้ 80-100 โรงงาน ส่วนใหญ่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตร ได้ “ยกเว้น” ค่าธรรมเนียมรายปี ค่าธรรมเนียมตรวจควบคุมคุณภาพ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต พักชำระหนี้ลูกค้าสินเชื่อโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทยเป็นเวลา 4 เดือน หลังจากนั้นให้คิดอัตราดอกเบี้ยลดลงเหลือ 1% เป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี นอกจากนี้ กระทรวงการคลังได้เสนอ ครม. พิจารณาเพิ่มหลักเกณฑ์การขยายสินเชื่ออุทกภัยภาคใต้ให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันที่มีวงเงินเหลืออยู่ประมาณ 2,000 ล้านบาท จากวงเงิน 5,000 ล้านบาท ที่ตั้งขึ้นเมื่อปลายปี 2559 รายละไม่เกิน 15 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ย 7% ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระ 7 ปี

ครม.ออกมาตรการภาษี

ล่าสุด ครม.ได้มีมติเห็นชอบมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1) มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลร่วมบริจาคทรัพย์สินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยสามารถนำจำนวนเงินหรือมูลค่าทรัพย์สินที่บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค.-31 ต.ค. 60 มาหักค่าลดหย่อนรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้ 1.5 เท่า

2) มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย แบ่งออกเป็น 2 มาตรการย่อย ได้แก่ มาตรการยกเว้นภาษีค่าใช้จ่าย ซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ ที่ได้ใช้จ่ายไประหว่างวันที่ 5 ก.ค.-31 ต.ค. 60 ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท และมาตรการยกเว้นภาษีค่าใช้จ่ายซ่อมแซมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาทสามารถหักลดหย่อนบริจาคไม่เกินร้อยละ 10 ของรายได้สุทธิของบุคคลธรรมดา และไม่เกินร้อยละ 2 ของรายได้สุทธิของนิติบุคคล


3) โครงการค้ำประกันสินเชื่อฟื้นฟู SMEs จากอุทกภัยและภัยพิบัติปี 2560 วงเงิน 3.5 พันล้านบาท เป็นการให้สินเชื่อรายละไม่เกิน 15 ล้านบาท ระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน 7 ปี อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 ร้อยละ 3 และปีที่ 3-7 คิดตามอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารเอสเอ็มอีกำหนด ระยะเวลาขอสินเชื่อ 6 เดือน นับตั้งแต่วันนี้หรือจนกว่าวงเงินจะเต็ม