10 จว.ชงครม.สัญจรแสนล้าน ปลดล็อก”เขาค้อ-ภูทับเบิก”

แฟ้มภาพ

5 จังหวัดเหนือตอนล่าง 1 ผนึก 5 จังหวัดอีสานตอนบน 1 ชงรัฐลงทุนโปรเจ็กต์ยักษ์แสนล้าน ดันยุทธศาสตร์เขาค้อ ปลดล็อกกฎหมายกันพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อการท่องเที่ยว 1.23 แสนไร่ ให้ชาวบ้าน สร้างกระเช้าลอยฟ้าขึ้นภูทับเบิก

นายยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่ จ.เพชรบูรณ์ วันที่ 17-18 กันยายน 2561 หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 รวม 5 จังหวัด คือ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย และอุตรดิตถ์ กับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 รวม 5 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ ได้ร่วมประชุมหารือเพื่อคัดเลือกโครงการเตรียมนำเสนอที่ประชุม ครม.

เชื่อม 5 มรดกโลก 

ในส่วนของ จ.เพชรบูรณ์ เตรียมเสนอโครงการสำคัญ ๆ หลายโครงการ โดยเฉพาะการขอให้ ครม.รับรองแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลำไย (LIMEC) เป็นยุทธศาสตร์ชาติ หลังผลักดันมา 4 ปีแล้ว อย่างการขยายทางหลวงหมายเลข 12 ซึ่งถือเป็นเส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจเป็น 4 เลน ช่วงจาก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์-คอนสาร จ.ชัยภูมิ ไป จ.ตาก-อุดรฯ-หนองคาย เชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยกับ 3 ประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งด้านการค้า ลงทุน ท่องเที่ยว การศึกษา สุขภาพ และโลจิสติกส์ รวมถึงขยายทางหลวงหมายเลข 21 เชื่อมโยง 5 มรดกโลก จากอยุธยา ศรีเทพ หลวงพระบาง และย้อนกลับไปสุโขทัย จะมีเส้นตัดระหว่างทางหลวงหมายเลข 12 และ 21 เรียกว่า “สี่แยกอาเซียน” เป็นสะพานระหว่างภาคเชื่อมเหนือและอีสาน


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตัวแทนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และกลุ่มจังหวัดอีสานตอนบน 1 ได้ข้อสรุปโครงการต่าง ๆ ที่จะร่วมเสนอ ครม. รวมเม็ดเงินลงทุนกว่าแสนล้านบาท รองรับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 รวม 6 ด้าน อาทิ ด้านการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เสนอ ครม.รับรองระเบียงเศรษฐกิจ LIMEC ด้านระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจ การค้า และท่องเที่ยวกับประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง รวมทั้งขยายช่องจราจร ทางหลวงแผ่นดิน 3 สาย ปรับปรุงถนนสายรอง 6 สาย

บูมสนามบินพิษณุโลก

นอกจากนี้ ขอให้ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ท่าอากาศยานพิษณุโลกเป็นฐานการพัฒนาธุรกิจและบุคลากรด้านการบิน เพื่อส่งเสริมการค้า ลงทุน และท่องเที่ยว ขณะที่ด้านแหล่งน้ำ ขอให้เร่งรัดพัฒนาระบบชลประทานลุ่มน้ำป่าสัก เสริมความจุอ่างเก็บน้ำคลองลำกง จ.เพชรบูรณ์ศึกษาความเหมาะสมการก่อสร้าง 3 โครงการ คือ 1) เขื่อนทดน้ำท้ายเมืองพิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก 2) ระบบผันน้ำจากเขื่อนภูมิพลไปฝั่งตะวันออกสู่คลองแม่ระกา จ.ตาก เชื่อมโยง จ.สุโขทัยและ จ.กำแพงเพชร 3) ขยายคลองลอยจากเขื่อนผาจุก-ศรีสัชนาลัย-สวรรคโลก ทำแก้มลิงฝั่งซ้าย (บึงทุ่งกะโล่)

ชงแก้ปมที่ดินเขาค้อ-ภูทับเบิก

ขอรับการสนับสนุนการเชื่อมโยงผลผลิตเกษตรสู่อุตสาหกรรมแปรรูปด้านการท่องเที่ยว ยกระดับด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม และนวัตกรรมศิลปวัฒนธรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และให้ศึกษาผลักดันแหล่งธรณีวิทยา จ.เพชรบูรณ์ เป็นอุทยานธรณีโลก เป็นต้น

แหล่งข่าวจากจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า ประเด็นสำคัญ จังหวัดได้เตรียมเสนอ ครม.พิจารณายุทธศาสตร์เขาค้อ ป่าอนุรักษ์ เพื่อการท่องเที่ยว เนื่องจากมีปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณเขาค้อประมาณ 123,000 ไร่ ในพื้นที่ อ.เขาค้อ และที่ภูทับเบิก พื้นที่ป่าประมาณ 40,000 ไร่ ให้ชาวบ้านสามารถอยู่อาศัยร่วมกับป่าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงเสนอขอทำกระเช้าลอยฟ้าขึ้นภูทับเบิก งบประมาณ 600 ล้านบาท

ดันหนองคายปลายทางไฮสปีด

ขณะที่นางวิลาวัณย์ กนกศิลป์ ประธานหอการค้าจังหวัดหนองคาย เปิดเผยว่า จ.หนองคายเตรียมเสนอ 3 โครงการใหญ่ โดยเน้นการค้า ลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยว ได้แก่ 1.การผลักดันการท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขงให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยบูรณาการ 7 จังหวัด จากเชียงคานถึงโขงเจียม ได้แก่ เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี รวมถึงการเชื่อมโยงกับ สปป.ลาว

2.เชื่อมการคมนาคม ขนส่ง และโลจิสติกส์ ผลักดันให้ จ.หนองคาย เป็นสถานีสุดท้ายของรถไฟความเร็วสูงจีน-สปป.ลาว จากเดิมสถานีสุดท้ายอยู่ที่เวียงจันทน์ โดยสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงจากเวียงจันทน์ สปป.ลาว มาที่หนองคาย ระยะทาง 10 กิโลเมตร และ 3.ด้านการเกษตร ผลักดันพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนการเกษตรให้หนองคายเป็นครัวโลก เน้นพืชไร่และผักอินทรีย์เพื่อการส่งออก

รถไฟเชื่อม 4 จังหวัดอีสานบน

ด้านกลุ่มจังหวัดอีสานตอนบน 1 นำเสนอโครงการสำคัญ 5 ด้าน ได้แก่ 1.การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ขอสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพท่าอากาศยานเลย และท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี 2.โครงข่ายคมนาคม ขอรับการสนับสนุนด้านการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน โดยขยายทางหลวงสำคัญ 9 เส้นทาง เช่น ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนหล่มเก่า ต.ร่องจิก-ต.สานตน-จ.เลย, หมายเลข 201, หมายเลข 2376 รวมถึงพัฒนาโครงข่ายทางหลวงสายหลักเชื่อมโยงการค้าชายแดน

ด้านการท่องเที่ยว ขอพัฒนาโครงข่ายทางหลวงสายหลัก 5 เส้นทาง เสนอจัดทำแผนแม่บทเส้นทางท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขง 7 จังหวัด (เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี) ด้านโครงข่ายคมนาคมทางราง ขอให้ปรับแผนการเชื่อมต่อรถไฟความเร็วสูงสายคุนหมิง-นครหลวงเวียงจันทน์ ถึง จ.หนองคาย ศึกษาความเหมาะสมโครงการท่าเรือบก จ.อุดรธานี ศึกษาเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อทุกจังหวัดในกลุ่ม (เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ)

Previous articleเปิดออปชั่นเช่านาแปลงใหญ่ รับลูกซีพี-ห้างยักษ์ซื้อตรงแบ่งกำไร-
Next articleเอสซี แอสเสทฯ ผนึก 9 โครงการ หนุนแคมเปญ “SAY HI บ้านหลังใหม่”