“เชียงใหม่” ระดมสมองมุ่งสู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลก เร่งดัน Revisit Chiang Mai

“เชียงใหม่” ระดมสมองมุ่งสู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลก เร่งดัน Revisit Chiang Mai

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ว่า เมี่อวันที่ 25 กันยายน 2561 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหารือขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (Chiangmai Forum) ครั้งที่ 3/2561 ในประเด็นเรื่อง การขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำ โดยมีส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อ.เมืองเชียงใหม่

โดยในการประชุมทุกภาคส่วนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะถึงทิศทางการทำให้เชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำ ซึ่งต้องเริ่มจากการพัฒนาในทุกๆ ด้าน คือ ด้านคมนาคม ขนส่ง วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว โดยดึงศักยภาพความเป็นเมืองวัฒนธรรมล้านนาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะมาเป็นฐานสู่ความเป็นสากล รวมถึงสร้างมาตรการดูแลความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินแก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน เพื่อให้มีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางที่จะรองรับนักท่องเที่ยวไปสู่จังหวัดต่างๆ ทั่วภาคเหนือ ดังนั้นจึงต้องเร่งจัดทำแผนแม่บท และแผนการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ด้านนางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำเสนอประเด็นการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับสากลว่าเชียงใหม่มีความหลากหลาย ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงผจญภัยและกีฬา การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยว MICE หอการค้าฯ ได้เสนอว่าควรจะมีการพัฒนา Branding เมืองเชียงใหม่ครั้งใหญ่ให้ชัดเจนขึ้นและมีภาพชัดเจนว่าโดดเด่นมีเสน่ห์ด้านใด โดยเฉพาะล่าสุดการได้รับรางวัลสาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Creative City of Crafts and Folk Art) ของ UNESCO หรือการผลักดันให้เชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลก

นอกจากนั้น คือการให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรรองรับภาคการท่องเที่ยวทุกด้าน ไกด์ โรงแรม สายการบิน ร้านอาหาร ฯลฯ โดยมุ่งเน้นเสน่ห์ของคนเชียงใหม่ที่มี Hospitality หรือความมีน้ำใจที่หาได้จากประเทศอื่น รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ของเมืองที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย โดยให้มีสถิติด้านลบด้านการท่องเที่ยวน้อยที่สุดและให้มีเสียงสะท้อนภาพบวกจากนักท่องเที่ยวต่อเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้น และส่งเสริมต่อด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

นางวิภาวัลย์กล่าวอีกว่า อีกประเด็นที่ควรให้ความสำคัญ คือ การผลักดันให้เชียงใหม่เป็นเมืองพำนักระยะยาว (Long Stay) สำหรับผู้สูงอายุ หรือผู้เกษียณจากทั่วโลก เนื่องจากเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ ค่าครองชีพสมเหตุสมผล ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานรองรับ รวมถึงกลุ่ม Digital Nomads ด้วย

“รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ 2 เมืองท่องเที่ยวระดับโลกของไทย คือ จ.ภูเก็ต และเชียงใหม่ เป็นเมืองอัจฉริยะต้นแบบ (SMART CITY) เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย ให้มีความปลอดภัยและสะดวกสบายในการดำรงชีวิต เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของพื้นที่ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเป็นตัวนำ ในการรองรับการท่องเที่ยว ดังนั้นหอการค้าฯ ก็จะได้ผลักดันโครงการ Revisit Chiang Mai เที่ยวเชียงใหม่ ครั้งเดียวไม่พอ เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบสนับสนุนการท่องเที่ยวอัจฉริยะขึ้น”

ทั้งนี้ โครงการ Revisit Chiangmai เที่ยวเชียงใหม่ ครั้งเดียวไม่พอ เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบสนับสนุนการท่องเที่ยวอัจฉริยะขึ้น เพื่อสร้างบริการในรูปแบบใหม่ (New Services) และเกิดการเที่ยวซ้ำ (Revisit) โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาผสานในการพัฒนาแอปพลิเคชั่น เพื่อให้สามารถแนะนำและวางแผนการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคล โดยสามารถเลือกสถานที่ท่องเที่ยวตามความสนใจได้อย่างอิสระ จากนั้นระบบจะประมวลผลโดยแสดงเป็นแผนการท่องเที่ยวเบื้องต้นในแต่ละวัน โดยพิจารณาจากระยะทางและเวลาที่เหมาะสมในการเดินทางไปยังแต่ละแห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกในการวางแผนการท่องเที่ยว เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งมีความเหมาะสมของเวลาในการท่องเที่ยวแตกต่างกัน โปรแกรมจะวางแผนโดยใช้เทคโนโลยีด้าน Optimization และ Computational Intelligence ในการประมวลผล เพื่อสร้างระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอัจฉริยะขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองอัจฉริยะ (Chiang Mai Smart City) ทางด้านการท่องเที่ยว (Smart Tourism) ตามนโยบายรัฐบาลต่อไป


QR Code LINE@ Prachachat

ไม่พลาดข่าวสารเศรษฐกิจ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทางไลน์ @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ