รวบ280ใบอนุญาตเข้าวันสต็อปฯปีหน้า ยื่นขอออนไลน์ศูนย์ดำรงธรรม77จังหวัด-ห้าง

280ใบอนุญาต
ศูนย์รับคำขออนุญาต - ปัจจุบันการขอใบอนุญาตต่าง ๆ ประชาชนต้องไปติดต่อกับหลายหน่วยราชการ ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกจึงมีการร่างกฎหมาย เพื่อรวบรวมอำนาจ ในการออกใบอนุญาตต่าง ๆ มาอยู่ที่ศูนย์รับคำขออนุญาต โดยมีการให้บริการผ่านทางออนไลน์ และในระยะต่อไปจะขยายให้ศูนย์ดำรงธรรม 77 จังหวัดเป็นสาขาของศูนย์ด้วย

เร่งกฎหมายใหม่รวบ 280 ใบอนุญาตภายใต้ 76 ฉบับเข้าวันสต็อปเซอร์วิส ก.พ.ร.แม่งาน ดันตั้งศูนย์บริการขึ้นกับสำนักนายกฯก่อนขยายเพิ่มที่ศูนย์ดำรงธรรม ศูนย์บริการร่วม ห้างสรรพสินค้า นำร่องเปิดให้ยื่นขอ 21 ใบอนุญาตผ่านทางออนไลน์ ก่อนให้บริการทั้ง 280 ใบอนุญาต 25 ธุรกิจภายในปี”62 เทียบชั้น “ไลเซนส์วัน” ของสิงคโปร์

นางอารีพันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในฐานะโฆษกสำนักงาน ก.พ.ร. กล่าวว่า ขณะนี้ร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) จัดตั้งศูนย์รับคำขออนุญาต พ.ศ. … อยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา หลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการเมื่อ 14 สิงหาคม 2561 เมื่อกฤษฎีกาพิจารณาแล้วเสร็จจะสามารถประกาศบังคับใช้ได้ สาระสำคัญกำหนดให้การยื่นขอใบอนุญาต อนุมัติภายใต้กฎหมาย 76 ฉบับ รวมอยู่ภายใต้ศูนย์รับคำขออนุญาตที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่

ประชาชนรวมทั้งผู้ประกอบธุรกิจ นักลงทุน สามารถใช้บริการได้สะดวกรวดเร็วขึ้น อาทิ ใบอนุญาต ตามประมวลกฎหมายที่ดิน, กฎหมายแพ่งและพาณิชย์, ประมวลรัษฎากร, พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน, พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน, ควบคุมอาคาร, สิทธิบัตร, การผังเมือง, การเดินอากาศ, ทะเบียนพาณิชย์, ขนส่งทางบก, สิทธิบัตร, อาหาร, สถานบริการ, นิคมอุตสาหกรรม, อาคารชุด, เครื่องหมายการค้า, ปุ๋ย, พันธุ์พืช, ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว, ศุลกากร, ภาษีสรรพสามิต, เครื่องหมายการค้า, การพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน, การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน, ควบคุมยาง, ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม, ขายตรงและการตลาดแบบตรง เป็นต้น

บริการออนไลน์ 21 ใบอนุญาต

นางอารีพันธ์กล่าวว่า ขณะนี้ ก.พ.ร.อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมการวางระบบ และเตรียมเสนอจัดตั้งหน่วยงานตามร่าง พ.ร.ฎ.ดังกล่าว ซึ่งจะเป็นหน่วยงานใหม่ อยู่ในสังกัดของสำนักนายกฯ โดยจะแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 การขออนุญาตของภาคธุรกิจ ส่วนที่ 2 การขออนุญาตของภาคประชาชน

ขั้นตอนการเตรียมการรองรับการจัดตั้งศูนย์ คือ การนำใบอนุญาตที่อยู่ตามหน่วยงานต่าง ๆ มาไว้ในระบบออนไลน์ ซึ่งปัจจุบันสามารถบริการออกใบอนุญาตได้แล้ว 21 ใบอนุญาต นอกจากนี้ กำลังพิจารณารวบรวมใบอนุญาตอย่างง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อนเพื่อนำมาเข้าศูนย์เพิ่มเติม ส่วนใบอนุญาตที่ยาก ใช้เอกสารไม่มาก มีความซับซ้อน จะนำเข้าศูนย์ในระยะต่อไป

เฟส 2-3 ครบ 280 ใบอนุญาต

ทั้งนี้ การขอใบอนุญาตผ่านระบบออนไลน์ 21 ใบอนุญาต ที่เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการแล้วมี 2 ประเภทธุรกิจ ได้แก่ ร้านอาหาร และร้านค้าปลีก รวมทั้งการชำระค่าน้ำ ค่าไฟ การจัดตั้งบริษัท เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร (กทม.)

นอกจากนี้ จะหารือหน่วยงานที่มีหน้าที่ออกใบอนุญาตโดยตรง ให้ศูนย์รับคำขอเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการรับเรื่องแทนด้วย และในอนาคตศูนย์รับคำขออนุญาตจะอยู่บนระบบออนไลน์ทั้งหมด เนื่องจากระยะต่อไปใบอนุญาตสำคัญที่ตอบโจทย์ธุรกิจรวม 280 ใบอนุญาต ครอบคลุม 25 ธุรกิจ จะเปิดให้ยื่นขอได้แบบวันสต็อปเซอร์วิสภายในปี 2562

เล็งศูนย์ดำรงธรรม-ห้างสาขาย่อย

นางอารีพันธ์กล่าวว่า โครงสร้างศูนย์รับคำขอฯซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี จะมีผู้อำนวยการศูนย์ตำแหน่งเทียบเท่าอธิบดี รับผิดชอบดูแล เพราะต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานจำนวนมาก เนื่องจากหน่วยงานนี้เปรียบเสมือนเป็นหน่วยงานบริการวันสต็อปเซอร์วิสของรัฐบาล ขณะเดียวกัน ที่ให้หน่วยงานใหม่ขึ้นกับสำนักนายกฯเพราะจะได้ตั้งง่าย ยุบเลิกง่าย เนื่องจากในอนาคตหากการขอใบอนุญาตทั้งหมดอยู่บนระบบออนไลน์ ภายใน 4-5 ปีจากนี้ไปหน่วยงานนี้อาจไม่จำเป็น

ทั้งนี้ ระยะแรกศูนย์ที่ตั้งขึ้นใหม่จะทำหน้าที่แทนศูนย์อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการให้บริการใน กทม. และในระยะต่อไปจะขยายให้ศูนย์ดำรงธรรมทั้ง 77 จังหวัด ศูนย์บริการร่วม หรือจุดบริการอื่นของรัฐ เป็นสาขาของศูนย์ รวมถึงจุดบริการในห้างสรรพสินค้า หรือโรงพยาบาลด้วย เพื่อให้สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

เทียบชั้น “ไลเซนส์วัน” สิงคโปร์

การดำเนินการดังกล่าวจะทำให้การติดต่อทางราชการสะดวก มีขั้นตอนชัดเจน ปราศจากการใช้ดุลพินิจ และมีกรอบการทำงานแน่นอนว่า ประชาชนจะได้รับใบอนุญาตภายในระยะเวลากี่วัน ประกอบกับปัจจุบันมีกฎหมายอำนวยความสะดวกกำหนดหลักเกณฑ์เอกสารและระยะเวลาการออกใบอนุญาตที่ชัดเจนในการอนุมัติและอนุญาต เท่ากับเป็นหลักประกันความโปร่งใส ตอบโจทย์ความรวดเร็วขึ้น (faster) ง่ายขึ้น (easy) และประหยัด (keeper) ขึ้น

“ในอนาคตต้องการสร้างศูนย์ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด เพียงนั่งอยู่ที่บ้านก็สามารถคลิกขอใบอนุญาตได้ และมีแผนจะยกระดับให้สามารถออกใบอนุญาตจำนวน 280 ใบอนุญาตได้เหมือนเว็บไซต์ไลเซนส์วันของประเทศสิงคโปร์” นางอารีพันธ์กล่าว

Previous articleตำรวจรวบพี่ชาย’บูม-จิรพิสิษฐ์’ ดารานักแสดง คดีตุ๋นบิทคอยน์ 797 ล้าน คาสนามบิน
Next articleกรุงไทยเผยบาทผันผวนสูง เปิดแข็งค่า32.70บาทต่อดอลล์