นายกฯเตรียมเปิดสถานีผลิตน้ำปะโค กปภ.สาขาหนองคาย

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย ณ สถานีผลิตน้ำปะโค อ.เมือง จ.หนองคาย ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561  เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคให้มีความเข้มแข็ง เน้นการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต รองรับการเติบโตของชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษอย่างเป็นระบบสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

นายนพรัตน์  เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กล่าวว่า ตามยุทธศาสตร์ชาติที่มุ่งขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยให้หน่วยงานภาครัฐ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้แข็งแกร่ง พร้อมรองรับการสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมโลก รวมทั้งส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชียนั้น กปภ.ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว ด้วยการเร่งพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านน้ำประปามาตรฐานสากล เพื่อรองรับการเติบโตด้านเศรษฐกิจและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2559 กปภ.ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย – สระใคร จ.หนองคาย ด้วยงบประมาณ 406 ล้านบาท โดยก่อสร้างปรับปรุงระบบน้ำดิบ ระบบผลิต และระบบจ่ายน้ำ ตลอดจนวางท่อสูบน้ำดิบจากแม่น้ำโขงมายังสถานีผลิตน้ำประปาปะโคระยะทาง 4 กิโลเมตร ทำให้กำลังการผลิตน้ำประปาเพิ่มขึ้นเป็น 49,200 ลบ.ม/วัน นอกจากนี้ ยังได้วางท่อส่งจ่ายน้ำระยะทาง 42 กม. เพื่อรองรับการส่งมอบน้ำประปาถึงทุกครัวเรือนของประชาชน ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรมทั่วถึงขึ้น

ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า การก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย – สระใคร จ.หนองคาย ขณะนี้แล้วเสร็จพร้อมรองรับความต้องการใช้น้ำในปัจจุบันอย่างเพียงพอและพร้อมรองรับความต้องการในอนาคตครอบคลุมทุกภาคส่วนในอีก 10 ปีข้างหน้า ทำให้ประชาชนกว่า 150,000 คน ได้ใช้น้ำสะอาดถือเป็นโครงการสำคัญที่นอกจากจะทำให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดหนองคายได้ใช้น้ำประปาอย่างทั่วถึงเพียงพอแล้ว ยังถือเป็นโครงการสำคัญที่ได้ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาประเทศอีกด้วย