“ภูเก็ต” ระดมพลเตรียม 13 ด้าน รับมือ 4 งานยักษ์ประชุมระดับอาเซียน

ภูเก็ตเตรียมรับประชุมระดับอาเซียน 4 งานยักษ์ช่วงเดือน มี.ค.-เม.ย. 2562 นี้ เรียกประชุมหน่วยงานภาครัฐ-เอกชนที่เกี่ยวข้องด่วน วางแผน 13 ด้านหลักอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะความปลอดภัย จัดเตรียมกำลังพล จัดทำแผนรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ในสถานที่พัก สถานที่จัดประชุม พร้อมอำนวยความสะดวกด้านจราจร สั่ง “ท่าอากาศยานภูเก็ต-ศุลกากร” เปิดช่องทางพิเศษตรวจลงตราวีซ่า-ตรวจสัมภาระผู้เข้าร่วมประชุม

นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า จังหวัดภูเก็ตได้รับเลือกเป็นสถานที่ในการจัดประชุมใหญ่ระดับอาเซียนถึง 4 งานระหว่างช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2562 ได้แก่ 1.การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียน และการประชุมคณะทำงานเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียนกับเจ้าหน้าที่อาวุโสประเทศคู่เจรจา ระหว่างวันที่ 25 ก.พ.-3 มี.ค. 62 2.การประชุมรัฐมนตรีดิจิทัลอาเซียน ASEAN Digital Minister Retreat 27-29 มีนาคม 2562 โรงแรมบันยันทรีภูเก็ต 3.คณะเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ ประจำประเทศไทยจำนวน 50 ประเทศ และคู่สมรสเดินทางเยือนภูเก็ต 30-31 มีนาคม 2562 และ 4.การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM Retreat) 23-25 เมษายน 2562 โรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ต

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในทุกด้าน ทางจังหวัดภูเก็ตได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเตรียมพร้อมในเรื่องต่าง ๆ 13 ด้านหลัก ประกอบด้วย 1) ด้านการต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ให้การต้อนรับอย่างสมเกียรติและฐานะ จัดห้องรับรองพิเศษแก่ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งไปและกลับ 2) ด้านสถานที่พัก ประสานงานกับโรงแรม สถานที่พักให้การต้อนรับ ให้ข้อมูลโรงแรม สถานที่พักแก่เจ้าภาพผู้จัดการประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม 3) ด้านความปลอดภัย จัดทำแผนรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมกำลังพลรักษาความปลอดภัยในสถานที่พัก สถานที่จัดประชุมและสถานที่ทำกิจกรรมต่าง ๆ

4) ด้านคมนาคมขนส่ง จัดรถนำขบวน คณะผู้เข้าร่วมประชุมอาเซียนด้านพาหนะในการเดินทาง 5) ด้านสถานที่ จัดทำป้ายต้อนรับ ประดับธงอาเซียนและธงชาติสมาชิกอาเซียน การดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่เส้นทาง สถานที่จัดประชุม 6) ด้านอาสาสมัคร จัดหาอาสาสมัครที่มีความสามารถพูดภาษาต่างประเทศได้ จัดส่งอาสาสมัครปฏิบัติหน้าที่ประสานงานกับเจ้าภาพผู้จัดการประชุมอาเซียน 7) ด้านการแพทย์ เตรียมรถพยาบาลพร้อมแพทย์ พยาบาล เครื่องเวชภัณฑ์ ในสถานที่พัก และสถานที่จัดการประชุมอาเซียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบตามที่ได้รับการร้องขอจากเจ้าภาพผู้จัดการประชุม

8) ด้านการท่องเที่ยว จัดทำโปรแกรมการทำกิจกรรมหรือการท่องเที่ยวของผู้เข้าร่วมประชุมอาเซียน จัดทำฐานข้อมูลมัคคุเทศก์และประสานงานด้านมัคคุเทศก์ 9) ด้านการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล การจัดประชุมอาเซียนของคณะระดับต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานรับทราบเพื่อการเป็นเจ้าบ้านที่ดี จัดทำข่าวการประชุมอาเซียน 10) ด้านของที่ระลึก จัดทำเตรียมข้อมูลของที่ระลึกเพื่อมอบให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมอาเซียนและคู่สมรสตามที่ได้รับการร้องขอจากเจ้าภาพผู้จัดการประชุม จัดนิทรรศการและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อป ณ สถานที่จัดการประชุม

11) ด้านการอำนวยความสะดวก ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต อำนวยความสะดวกการตรวจลงตราวีซ่าแก่ผู้เข้าร่วมประชุมอาเซียน ใช้ช่องทางพิเศษการตรวจลงตราวีซ่าแก่ผู้เข้าร่วมการประชุม 12) ด้านศุลกากร อำนวยความสะดวกการตรวจศุลกากรและสัมภาระของผู้เข้าร่วมการประชุมอาเซียนใช้ช่องทางพิเศษ 13) ด้านศูนย์ประสานงานการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นสถานที่จัดการประชุมอาเซียน ณ ห้องประชุมชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เพื่ออำนวยการด้านข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับการร้องขอจากเจ้าภาพผู้จัดการประชุมอาเซียน ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายภารกิจ รายงานผลการปฏิบัติปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตทราบและพิจารณา โดยมีกองอำนวยการร่วม ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้แนะนำคู่มือการใช้งานตราสัญลักษณ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย ในปี 2562 แนวทางการใช้ธงอาเซียน เพื่อให้ถูกต้องตามสากลต่อไป

Previous articleนายจ้างฟังทางนี้! กระทรวงแรงงานขอความร่วมมือให้ลูกจ้างหยุดงาน ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 17 มี.ค. และ 24 มี.ค.
Next article“4 จังหวัดภาคใต้” จับมือกรมพลศึกษาจัดแข่งกีฬา-ออกกำลังกายเพื่อสันติสุข สร้างชุมชนเข้มแข็ง