ตรังรุกทำแผนต้าน “ค้ามนุษย์” ติวเข้มจนท.รัฐ-ภาคีเครือข่าย

ตรัง ติวเข้มจัดทำแผนปฏิบัติการ “ต่อต้านกระบวนการค้ามนุษย์” เร่งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง-ภาคีเครือข่าย เดินหน้าเพิ่มศักยภาพ-ประสิทธิภาพการทำงาน หวังสหรัฐปรับระดับ TIP Report ไทยดีขึ้นจาก tier 2

นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ จังหวัดตรังได้จัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนกองทุนป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2562 ขึ้น โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เสี่ยง อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมประมาณ 100 คน

ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในสถานะประเทศที่เป็นทั้งต้นทาง ทางผ่าน และประเทศปลายทางของการค้ามนุษย์ โดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจําปี 2561 (TIP Report 2018) ยังจัดอันดับประเทศไทยให้อยู่ใน tier 2 ซึ่งหมายถึงเป็นประเทศที่ดำเนินการยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ำโดยสมบูรณ์ แต่ได้ใช้ความพยายามอย่างมีนัยสำคัญ ในการปรับปรุงแก้ไขปัญหา ดังนั้น ประเทศไทยจึงต้องมีนโยบายที่ชัดเจนในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และให้ความคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยยึดผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง ดำเนินนโยบายและมาตรการหลายด้านในการป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์หรือการบังคับใช้แรงงาน รวมถึงการปราบปรามและดำเนินคดีกับกระบวนการค้ามนุษย์

“ทั้งนี้ นโยบายและมาตรการที่ประเทศไทยให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการต่อต้านการค้ามนุษย์ประกอบด้วยมาตรการ 5 ด้าน คือ 1.ด้านการพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อน ส่งเสริมกลไกทุกระดับ สร้างความร่วมมือการทำงานแบบเครือข่าย ทั้งในและต่างประเทศ 2.ด้านการดำเนินคดี พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่บูรณาการ แบ่งปันข้อมูลพัฒนาระบบเครือข่ายด้านกฎหมาย และมีระบบคุ้มครองช่วยเหลือพยาน 3.ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ พัฒนามาตรฐานคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหาย และการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการดูแลผู้เสียหาย 4.ด้านการป้องกันลดปัจจัยเสี่ยง สร้างความรู้ สร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง พัฒนาระบบจัดการแรงงานข้ามชาติ และ 5.ด้านการพัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย สร้างความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคมทั้งภายในและต่างประเทศ” นายไพบูลย์กล่าว

นายไพบูลย์กล่าวต่อไปว่า สำหรับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนกองทุนป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ประจําปี 2562 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการและสามารถบูรณาการแผนการต่อต้านการค้ามนุษย์ของจังหวัดตรังที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล