ภาคเอกชน “ภูเก็ต” ค้านผังเมืองรวมภูเก็ต ขอขยายเวลารับฟังความเห็น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (24 เม.ย.62) ภาคเอกชนในจังหวัดภูเก็ต 9 องค์กร ประกอบด้วย 1.หอการค้าจังหวัดภูเก็ต 2.สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 3.สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต 4.สมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต 5.สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต 6.สมาคมพ่อค้าจังหวัดภูเก็ต 7.สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ 8.ชมรมธนาคารจังหวัดภูเก็ต และ 9.บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ลงนามร่วมกันทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เรื่องการขยายและคัดค้านร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมภูเก็ต ลงวันที่ 23 เมษายน 2562

โดยเนื้อหาระบุว่า ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมภูเก็ตตามขั้นตอนในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535 โดยได้ปิดประกาศร่างผังเมืองรวมภูเก็ต ตั้งแต่วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 และกำหนดจัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมภูเก็ต ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (พื้นที่ตอนล่าง) และในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ณ หอประชุมระดมพล โรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต (พื้นที่ตอนบน)

องค์กรภาคเอกชนในจังหวัดภูเก็ต ได้พิจารณาร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมภูเก็ตที่ปิดประกาศแล้ว มีความเห็นว่า ขอคัดค้านร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมภูเก็ต เนื่องจากร่างผังเมืองรวมภูเก็ตดังกล่าว ได้จำกัดสิทธิในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ เป็นอย่างมาก ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองของจังหวัดภูเก็ต ที่จะพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกิจเพิ่มค่าและบริการมูลค่าสูงระดับนานาชาติ และการพัฒนาเมืองเพื่อรองรับการเจริญเติบโตที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Smart City) โดยขอให้ท่านได้โปรดพิจารณาทบทวนแก้ไข ตามเอกสารที่แนบท้ายหนังสือนี้

นอกจากนี้ องค์กรภาคเอกชนในจังหวัดภูเก็ต ขอให้ท่านพิจารณาขยายระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นประชาขนตามประกาศเชิญชวนของกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่กำหนดไว้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 ออกไปอีก 90 วัน เนื่องจากยังมีประชาขน ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และผู้ได้รับผลกระทยอีกจำนวนมากที่ยังไม่ทราบ ขาดความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดที่กำหนดในร่างผังเมืองดังกล่าว ซึ่งไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ทันภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว

ลงนามโดย นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต, นายสรายุทธ มัลลัม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต, นายบุญ ยงสกุล นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต, นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต, นายมนู เขียวคราม นายกสมาคมพ่อค้าจังหวัดภูเก็ต, นางสาวเชิญพร กาญจนสายะ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต, ว่าที่ร้อยตรี สมพร นวลศรี ประธานชมรมธนาคารจังหวัดภูเก็ต, นายนิพนธ์ เอกวานิช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด และนายก้องศักดิ์ คู่พงศกร นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้

พร้อมกันนี้ได้ทำสำเนานำเรียนปลัดกระทรวงมหาดไทย, อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง, ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, ประธานคณะกรรมการผังเมืองและโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ