ครม.ไฟเขียวขยาย 4 ช่องจราจร-ผ่านอุทยานแห่งชาติ เส้นทางสายชุมพร-ระนอง 2.47 กิโลเมตร

พล.ต.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธาน ว่า ครม.มีมติอนุมัติผ่อนผันยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2550 เพื่อก่อสร้างถนนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ สำหรับโครงการเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 4 สายชุมพร – ระนอง ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) (กรมทางหลวง) เสนอ ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA) รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินกระบวนการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการแล้ว เพื่อรองรับและส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันและสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บริเวณพื้นที่จังหวัดชุมพร – ระนอง ซึ่งเป็นโครงการส่วนหนึ่งในการสนับสนุนแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (Southern Economic Corridor : SEC)

ในส่วนของการขยายถนนเส้นดังกล่าวมีระยะทางรวมทั้งสิ้น 102.52 กิโลเมตร แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 5 ตอน โดยดำเนินการแล้วเสร็จและเปิดใช้งานแล้ว 3 ตอน ระยะทาง 52.32 กิโลเมตร อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 2 ตอน ระยะทาง 50.20 กิโลเมตร โดยมีถนนช่วงหนึ่งตัดผ่านพื้นที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี จังหวัดระนอง ระยะทางประมาณ 2.47 กิโลเมตร

ดังนั้น กระทรวงคมนาคมจึงต้องขอผ่อนผันมติครม.ดังกล่าว เนื่องจากกำหนดห้ามมิให้ขยายช่องจราจรของถนนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง) ได้จัดทำรายงาน EIA ของโครงการเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 4 สายชุมพร – ระนอง ทั้งสาย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้วในการประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ซึ่งรวมถึงโครงการฯ ช่วงที่ตัดผ่านพื้นที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรีจังหวัดระนอง ระยะทางประมาณ 2.47 กิโลเมตร ในเรื่องนี้ด้วย

นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคมได้หารือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการดำเนินโครงการนี้แล้ว โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการ โดยขอให้กรมทางหลวงปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA ของโครงการ และดำเนินการตามข้อเสนอแนะที่ได้หารือกันเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เช่น การปรับปรุงแนวเส้นทางช่วงที่ผ่านน้ำตกปุญญบาล ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เห็นควรให้กรมทางหลวงปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA และตามมาตรการข้อเสนอแนะของการประชุมหารือเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยให้กรมทางหลวงปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ในรายงาน EIA รวมทั้งรับข้อสังเกตเพิ่มเติมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 (การสำรวจและศึกษาสัตว์ป่าในบริเวณใกล้กับแนวการก่อสร้างถนนดังกล่าว เพื่อการจัดทำเส้นทางเชื่อมสัตว์ป่าและกำแพงบังคับสัตว์ป่าที่เหมาะสม) ไปดำเนินการอย่างเคร่งครัดต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ