สระแก้วเร่งดัน “สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา” อำเภอละ 2 แห่งกระตุ้นการเรียนรู้-กู้สถานการณ์เด็กปฐมวัยพัฒนาการล่าช้า

อธิบดีกรมอนามัย เผยเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสงสัยล่าช้าสูงร้อยละ 30 โดยเฉพาะการใช้ภาษาและการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ช่วงอายุ 6 ปีแรกเป็นโอกาสทองที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันส่งเสริมพัฒนาการทางสมองเด็ก สู่โอกาสทางการศึกษาและการใช้ชีวิตในอนาคต ด้านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ยอมรับเด็กสระแก้วไอคิวอยู่ในระดับพอใช้แต่ไม่ดีเท่าจังหวัดอื่นในเขต เตรียมผลักดัน “สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา” อำเภอละ 2 แห่ง กระตุ้นการเรียนรู้เด็กสระแก้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้ (16 พ.ค. 2562) พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลอง พระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ปีงบประมาณ 2562 ภาคลาง:เขตสุขภาพที่ 4, 5 และ 6 จัดโดย ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ณ โรงแรมเดอะเวโล โฮเทลแอนด์ บีเอ็มเอกซ์ ปั้มแทรค อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จาก เขตสุขภาพที่ 4, 5 และ 6 จำนวน 150 คน

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยได้ดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ในปี 2542 – 2557 ได้สำรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัย

พบกลุ่มเด็กที่มีข้อสงสัยล่าช้าด้านพัฒนาการมีแนวโน้มที่สูงถึงประมาณ ร้อยละ 30 โดยเฉพาะด้านการใช้ภาษา รองลงมาคือการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ซึ่งทักษะทั้งสองด้านเป็นส่วนสำคัญต่อการพัฒนาสมองและจะส่งผลต่อการเรียนรู้

จากการดำเนินงานระยะเวลา 3 ปี (2558 – 2561) ได้เน้นในเรื่องของการสื่อสารความรู้ สร้างกระแส สร้างความตระหนักให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นถึงความสำคัญในการคัดกรอง ส่งเสริม ค้นหาและติดตามดูแลเด็ก ทั้งเด็กปกติและเด็กกลุ่มเสี่ยงที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าให้ได้รับการดูแลแบบครบวงจร พร้อมทั้งขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ในทุกระดับ

โดยเน้นในการคัดกรองเด็ก ทำให้เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าได้รับความช่วยเหลือมากขึ้น และจะต้องติดตามเด็กกลุ่มนี้ให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงอายุ 6 ปีแรกของชีวิต ที่เด็กกำลังมีการพัฒนาการทางสมอง เป็นโอกาสดีของเขาและเป็นโอกาสของพวกเราทุกคนที่จะช่วยกันแก้ปัญหา ด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกด้าน โอกาสที่เด็กเหล่านี้จะประสบความสำเร็จในโอกาสทางการศึกษาและการใช้ชีวิต และโอกาสด้านอื่นๆ ก็จะประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

“ในภาพรวมพบว่าการดำเนินงาน 3 ปีที่ผ่านมามีความครอบคลุม ติดตามช่วยเหลือส่งต่อเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาด้านพัฒนาการมีแนวโน้มดีขึ้น แต่การส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ยังต้องอาศัยการประสานความร่วมมือกันจากทุกภาคส่วนของสังคม โดยเน้นให้ครอบครัวเป็นแกนหลักในการพัฒนาเด็ก และให้ชุมชนและสังคมเป็นฐานที่มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการพัฒนาเลี้ยงดูเด็กทุกขั้นตอน ให้มีคุณภาพทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เติบโตขึ้นเป็นคนไทยที่พึงประสงค์เพื่อเป็นทั้งคนดี คนเก่ง มีความสุข และเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติ” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

น.พ.สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาพบว่าเด็กไทยมีปัญหาพัฒนาการล่าช้า โดยเฉพาะเด็กในจังหวัดสระแก้ว จากสภาพภูมิประเทศ สภาวะทางสังคมซึ่งส่วนใหญ่เป็นสังคมชนบท

พบว่าเด็กสระแก้วส่วนใหญ่ไอคิวอยู่ในระดับพอใช้ แต่ยังไม่ดีเท่าจังหวัดอื่นในเขต จึงได้มีโครงการกระตุ้นการพัฒนาการเด็กสระแก้วให้เป็นคนดี มีความสุข มีพัฒนาการสมวัย เพื่อในอนาคตจะได้เป็นประชาชนที่มีคุณภาพ มีโอกาสทางการศึกษาที่ดี

ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการคัดกรองเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ ด้วยเครื่องมือของกรมอนามัย จากนั้นได้กระตุ้น ส่งเสริมพัฒนาการผ่านกระบวนการเรียนรู้ภายใต้พลังของเครือข่ายทางสังคม ทั้งพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูในโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ที่ช่วยคัดกรองเด็ก ในขณะเดียวกันได้ร่วมกันส่งเสริมให้แต่ละอำเภอทำ “สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา” อำเภอละ 2 แห่ง


เพื่อช่วยกระตุ้นกิจกรรมทางกายและกิจกรรมการเรียนรู้อื่นๆ ทางสมอง เพื่อช่วยให้เด็กมีพัฒนาการที่รวดเร็ว ต่อเนื่อง ซึ่งหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไหนมีความพร้อม ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วก็ยินดีให้การสนับสนุนเป็นทางวิชาการ เชื่อว่าหากทุกภาคส่วนร่วมมือกันจะช่วยให้เด็กจังหวัดสระแก้วมีพัฒนาการที่ดีขึ้น มีไอคิวที่ดีขึ้นกว่าเดิมภายใน 3-4 ปี