กปภ. พร้อมหนุน “เมืองน่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน” แม่สอด

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ปรับปรุงขยายระบบผลิตและจ่ายน้ำพื้นที่อำเภอแม่สอด – แม่ระมาด จังหวัดตาก รองรับการเติบโตของชุมชนและภาคอุตสาหกรรรม เตรียมความพร้อมด้านสาธารณูปโภคด้วย   สถานีผลิตน้ำแห่งใหม่ 3 สถานี เสริมศักยภาพจังหวัดตากพร้อมผลักดันสู่ “เมืองน่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน” พร้อมให้บริการน้ำประปาอย่างเต็มกำลังแก่ประชาชนและภาคธุรกิจ

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้เล็งเห็น ถึงศักยภาพของจังหวัดตากในการขยายโอกาสการลงทุนเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนแม่สอด-เมียวดี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าชายแดน พร้อมทั้งกำหนดให้อำเภอแม่สอดเป็นพื้นที่เป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งนี้ การเติบโตของชุมชนและจำนวนประชากรแฝงในฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตราการใช้น้ำในพื้นที่อำเภอแม่สอดเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว กปภ. จึงวางแผนดำเนินการปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาแม่สอด – แม่ระมาด ตั้งแต่ปี 2557 เพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนและเตรียมความพร้อมสู่การเปิดประตูการค้าชายแดนไทย – เมียนมาในอนาคต วางแผนเสริมประสิทธิภาพระบบผลิตน้ำด้วยการก่อสร้างสถานีผลิตน้ำแห่งใหม่ ๓ สถานี

ประกอบด้วยสถานีผลิตน้ำห้วยม่วง กำลังการผลิต ๑,๐๐๐ ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำพระธาตุผาแดง กำลังการผลิต ๕๐๐ ลบ.ม./ชม. และสถานีผลิตน้ำแม่ระมาด กำลังการผลิต 1๐๐ ลบ.ม./ชม. อีกทั้งก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำแม่ปะเพื่อใช้สำหรับพักน้ำและเสริมแรงดันการส่งจ่ายน้ำให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ทำให้ขณะนี้ กปภ.สาขาแม่สอด มีกำลังการผลิตรวม ๓,๑๕๐ ลบ.ม./ชม. ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 1,9๐๐ ลบ.ม./ชม. ครอบคลุมการให้บริการในพื้นที่อำเภอแม่สอดและอำเภอแม่ระมาด สามารถรองรับความต้องการใช้น้ำได้อีก 10 ปีข้างหน้า ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีผู้ใช้น้ำในพื้นที่สูงถึง 94,845 ราย


นายวรัตม์ฐนัน ศิริวัฒน์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาแม่สอด กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกเหนือจากการพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่งและอุตสาหกรรมแล้ว การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องพัฒนาควบคู่กัน เพื่อให้สามารถรองรับการเติบโตของเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ผู้ใช้น้ำในพื้นที่บริการของ กปภ.สาขาแม่สอด สามารถสอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมได้ที่ 0 5556 3001 หรือ PWA Contact Center 1662