“เชียงใหม่”รุกทำระบบฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ เร่งเพิ่มคุณภาพผลผลิตเชื่อมโยงตลาด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่

นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ระบบสารสนเทศนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน ฐานข้อมูลหรือ Database จะช่วยทำให้ข้อมูลมีความเป็นระเบียบ มีโครงสร้างที่ดี พร้อมที่จะนำไปใช้ในการต่อยอด ทำให้สามารถนำข้อมูลมาใช้งานได้อย่างมีประโยชน์ ซึ่งระบบเกษตรกรรมยั่งยืน โดยเฉพาะเกษตรอินทรีย์ มีความสำคัญต่อภาคการเกษตรของไทย และสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ให้ความสำคัญในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย์มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการผลิตและการส่งเสริมการตลาด โดยมุ่งขับเคลื่อนให้จังหวัดเชียงใหม่ก้าวสู่เมืองเกษตรอินทรีย์อย่างแท้จริง

โดยการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรรมยั่งยืนทั้งระบบ ถือเป็นสิ่งสำคัญและเป็นหัวใจของการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการสินค้าที่มีศักยภาพ ทั้งด้านการผลิต การแรรูป และที่สำคัญมีตลาดรองรับการผลิต เพื่อสร้างการผลิตสินค้าเกษตรสู่อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในตลาดสินค้าเกษตรกรรมยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน เกิดความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานในการจัดการสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ

นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ประกอบการวางแผนการผลิต และจัดรูปแบบการจัดการที่เหมาะสม ซึ่งใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและเข้าถึงได้ง่าย ทั้งนี้ การจัดการฐานข้อมูลเป็นกลไกการสร้างเครือข่ายและการขับเคลื่อนความยั่งยืนของโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหาร ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างครบวงจร และจะเกิดการผลักดันให้เกิดโครงการที่ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลเดียวกัน เกิดการค้าการลงทุนใหม่ๆ ผ่านการจัดการข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำและสามารถนำไปใช้ต่อยอดธุรกิจ

นอกจากนี้ ยังเป็นการพัฒนาให้เกิดห่วงโซ่คุณค่าและนวัตกรรมรองรับการทางานแบบบูรณการตลอดทั้งโซ่อุปทานของการผลิตเกษตรอินทรีย์และอุตสาหกรรมการเกษตร ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อเกษตรกรต้นทาง ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมกลางทาง และปลายทาง โดยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่ คือ เกษตรกรและผู้ประกอบการในโซ่อุปทานเกษตรกรรมยั่งยืน ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลเกษตรอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการร่วมกับบริษัท บิซ โพเทนเชี่ยล จำกัด จัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ครอบคลุมถึงวิถีชีวิตเกษตรกร กระบวนการผลิต และการจัดการทุกรูปแบบ ทั้งนี้ การจัดทาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรรมยั่งยืน ประกอบด้วย เกษตรอินทรีย์, เกษตรทฤษฎีใหม่, เกษตรผสมสาน, วนเกษตร, เกษตรธรรมชาติ และรูปแบบอื่น ๆ ทั้งด้านพืช สัตว์ และประมง ของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพ ทั้งยังมีเป้าหมายดำเนินการให้มีการเจรจาเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตสินค้าเกษตรกับผู้ประกอบการตลาดสินค้าเกษตรด้วย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ