สมุทรสงครามบูม “ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” ชวนนั่งเรือแถกปลูกป่าชายเลน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดสมุทรสงคราม โดย สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม และหน่วยงานภาคีด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง จัดงานแถลงข่าว โชว์ความพร้อมในการดำเนินโครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในกิจกรรม “นั่งเรือแถกปลูกป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” เน้นส่งเสริมประชาสัมพันธ์และเพิ่มรายได้แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดใกล้เคียงอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ให้ความสำคัญด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก จากแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงสุขภาพและเชิงวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์  เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจตามวิถี

ทั้งนี้ จ.สมุทรสงคราม มีตัวชี้วัดเพื่อเพิ่มจำนวนผู้มาเยือน เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว และเพิ่มจำนนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว มุ่งเน้นส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ สร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และนำพามาซึ่งการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสงคราม

สำหรับกิจกรรมนั่งเรือแถกปลูกป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 29 มิถุนายน 2562 นั้น ได้ตอบสนองต่อแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงครามในการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน ในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ ได้ใช้สถานที่ ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคลน ซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ทรงเห็นความสำคัญของการปลูกป่าชายเลน จึงได้เสด็จมาปลูกป่าชายเลนด้วยพระองค์เอง ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคลนแห่งนี้ ในปี พ.ศ.2540, 2542, 2545, และในปี 2547 นับเป็นความปลาบปลื้มของชาวจังหวัดสมุทรสงครามในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเป็นอย่างมาก จังหวัดสมุทรสงคราม จึงได้มีการพัฒนาและอนุรักษ์ป่าชายเลนให้ยั่งยืนต่อไป

ทางด้าน นายคมสันต์ สุมะนาถ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีประมาณ 2562 กิจกรรมนั่งเรือแถกปลูกป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จัดขึ้นเพื่อขยายฐานนักท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวให้แพร่หลายและเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศให้เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัด โดยใช้กิจกรรมกีฬาและนันทนาการเป็นสื่อในการสรรสร้างกิจกรรมใหม่ๆ ให้ทันต่อยุคสมัยในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตามกิจกรรมที่จะดำเนินการในครั้งนี้ คือ กิจกรรมนั่งเรือแถกปลูกป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นหนึ่งใน 3 กิจกรรมหลัก ในโครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จังหวัดสมุทรสงคราม โดยใช้กิจกรรมนั่งเรือแถกปลูกป่าชายเลนเป็นสื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้เพลิดเพลิน สนุกสนานไปกับกิจกรรมที่ได้กำหนดไว้ โดยแฝงไปด้วยการดูแลรักษาและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อธรรมชาติบนพื้นป่าชายเลน สำหรับกิจกรรมในวันที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคลน เริ่มที่เวลา 09.00 น. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน อันประกอบไปด้วย นักท่องเที่ยวผู้สนใจและบล็อกเกอร์เพจการท่องเที่ยว เพื่อจะได้นำกิจกรรมที่ได้เข้าร่วมนี้ไปประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวในสื่อต่างๆ ต่อไป

ขณะที่ นายจีรศักดิ์ อ่วมอุไร ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม กล่าวว่า ปฏิเสธไม่ได้ว่าศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงครามนั้นมีศักยภาพไม่แพ้จังหวัดอื่นๆ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศ จึงทำให้เกิดโครงการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเกิดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับ โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ในกิจกรรม “นั่งเรือแถกปลูกป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ชักชวนนักท่องเที่ยวมานั่งเรือแถกพร้อมปลูกป่าชายเลน เพื่อให้นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ไปพร้อมๆ กับการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

ในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสมุทรสงคราม จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมนั่งเรือแถกปลูกป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้หลังวันแถลงข่าวกิจกรรมฯ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0 3471 7213

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ