“ภูเก็ต”ประชุมเตรียมพร้อม 13 โครงการ ปีงบประมาณปี’62

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 6 ในฐานะ ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล (ก.ธ.จ.) ภูเก็ต ครั้งที่ 2/2562 มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดย ประธานในที่ประชุมได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่ คณะกรรมการ ก.ธ.จ. ชุดเก่าที่หมดวาระเพื่อแสดงความขอบคุณในการปฏิบัติงานเพื่อสังคมด้วยดีมาโดยตลอด

นายกฤษฎา ตันสกุล กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมาในฐานะคณะกรรมการ ก.ธ.จ.ได้ร่วมติดตามโครงการต่างๆในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจำนวนหลายโครงการถือเป็นการทำงานเพื่อสังคมและในปี 2562 มีหลายโครงการที่จะต้องติดตามสอดส่อง การเบิกจ่ายและการดำเนินงานของ โครงการ เพื่อให้ทุกโครงการสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่นและมีความถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นขอให้คณะกรรมการ ก.ธ.จ.ได้ช่วยกันสอดส่องโครงการต่างๆให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมเพื่อประโยชน์อย่างสูงสุดของพี่น้องประชาชน

ด้านนางสาวเชิญพร กาญจนสายะ กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน กล่าวว่า บทบาทของ ก.ธ.จ.เป็นบทบาท ที่สามารถทำประโยชน์ให้กับจังหวัดภูเก็ตและช่วยให้การทำงานของหน่วยงานนั้นๆเป็นไปอย่างมีคุณภาพ

จากนั้นที่ประชุมรับทราบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดภูเก็ต /ข้อเสนอแนะจากการติตตามสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562/รายงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัตภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และร่วมบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ

ต่อมาที่ประชุมได้หารือ เพื่อเตรียมความพร้อมติดตามสอดส่อง โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดภูเก็ต ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต รวม 13 โครงการ ประกอบด้วย 1.โครงการภูเก็ตเมืองแห่งความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยงบประมาณ 3,159,400 บาท 2. โครงการส่งเสริมพัฒนากลไกการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวงบประมาณพ.ศ 2,478 ,300 บาท 3. โครงการแข่งขันจักรยานทางไกล Tour de Andaman งบประมาณ 20,490,000 บาท 4. โครงการศูนย์ช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดภูเก็ตงบประมาณ 16,300,000 บาท 5. โครงการพัฒนาเมืองริมคลองท่าแคลงงบประมาณ 28,000,000 บาท 6. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำงบประมาณ 30,000,000 บาท

7. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตงบประมาณ 36,37,9000 บาท 8.โครงการ Phuket Green Island Phuket เกาะแห่งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม งบประมาณ 7,776,100 บาท 9. โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานสู่ Thailand 4.0 งบประมาณ 2,976,000 บาท  10. โครงการพัฒนาเส้นทางเข้าประตูเมืองภูเก็ตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความปลอดภัยการเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตงบประมาณ 20,000,000 บาท 11. โครงการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพศูนย์ควบคุมสั่งการระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อรองรับการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามันงบประมาณ20,000,000 บาท 12. โครงการ ยกระดับและมาตรฐานระบบคมนาคมเชื่อมเมืองภูเก็ตสู่แหล่งท่องเที่ยวนานาชาติหาดกมลาหาดกะหลิมป่าตองจังหวัดภูเก็ตงบประมาณ 50,000,000 บาท และ 13. โครงการ พัฒนาเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตเทศบาลนครภูเก็ตบ้านฉางแบ่งระยะที่ 1 ประมาณ 9,000,000 บาท

นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 6 กล่าวว่า คณะกรรมการ ก.ธ.จ.เป็นงานที่ต้องใช้ความเสียสละในการมาทำงานเพื่อส่วนรวม ต้องเป็นบุคคลที่มีจิตสาธารณะ ในนามของสำนักนายกรัฐมนตรี ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการ ก.ธ.จ.ชุดเก่าและชุดใหม่ที่เสียสละเวลามาทำงานด้วยดีเสมอมา และ ขอให้คณะกรรมาธิการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการในการดูแลบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่พี่น้องประชาชน เพื่อให้โครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุด

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ