ผู้ว่าฯเชียงใหม่รุกปรับใหญ่ผังเมืองรวม รื้อ “สารภี-หางดง” รวบ “สันกำแพง” รับศก.โตเร็ว

รื้อใหญ่ - การขยายตัวของเมืองเชียงใหม่ ตามการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ และการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ส่งผลให้ต้องมีการปรับผังเมืองให้สอดคล้องกับการพัฒนาที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกันพยายามรักษามิติทางด้านประวัติศาสตร์และภูมิวัฒนธรรม รวมถึงประเด็นเมืองมรดกโลกต้องนำมาเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงผังครั้งนี้ด้วย

เชียงใหม่เร่งเดินหน้าปรับปรุงผังเมืองรวมครั้งที่ 4 รองรับเมืองขยาย เศรษฐกิจโตเร็ว ขอบเขตครอบคลุม อ.สารภี-หางดงทั้งหมด ดัน อ.สันกำแพงผนึกรวมรับโครงการสนามบินแห่งที่ 2 พร้อมปักหมุดวางทิศทางการพัฒนาเชียงใหม่มุ่งสู่สมาร์ทซิตี้-กรีนซิตี้ ตามแผนผลศึกษาแล้วเสร็จ ก.ย. 63

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ได้ร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาขอบเขตผังในการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการปรับปรุงครั้งที่ 4 โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ภาพรวมของการศึกษาการกำหนดร่างขอบเขตผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ ปรับปรุงครั้งที่ 4 ควรให้ความสำคัญประเด็นการพัฒนาเมืองด้วยการวางการพัฒนาเชียงใหม่ มุ่งเป็น smart city และ green city ซึ่งทิศทางของเชียงใหม่ต้องเป็นเมืองที่อยู่อาศัยที่ผูกพันระหว่างเมืองสีเขียว (green city) และเมืองอัจฉริยะ (smart city) โดยการวางผังพัฒนาต้องมองมิติชุมชน สิ่งแวดล้อมเป็นตัวตั้ง ทำให้เมืองมีพื้นที่สีเขียวมากขึ้น เพื่อสร้างให้เป็นเมืองน่าอยู่ ขณะเดียวกัน ต้องมองปัจจัยโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูง ที่จะเป็นปัจจัยกำหนดแนวทางการพัฒนาเมือง รวมถึงประเด็นเมืองมรดกโลกควรต้องนำมาเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงผังครั้งนี้ด้วย

“การพัฒนาเมืองจะเป็นอย่างไรนั้น ต้องถูกชี้นำการพัฒนาโดยผังเมือง ทั้งการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีความผูกพันกับเรื่องความสูง ซึ่งผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ต้องมีขอบเขตการพัฒนาที่ชัดเจน และต้องเป็นผังชี้นำการพัฒนา” ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าว

ผศ.ดร.ปนายุ ไชยรัตนานนท์ ผู้จัดการโครงการการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด บริษัทที่ปรึกษาการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2555 เป็นผังที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน (ปรับปรุงครั้งที่ 3) ครอบคลุม 7 อำเภอ 49 ตำบล คือ อำเภอเมืองเชียงใหม่ แม่ริม สันทราย ดอยสะเก็ด สันกำแพง สารภี และอำเภอหางดง ซึ่งจากการประเมินผลผังพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมในหลายประเด็น ได้แก่ การขยายตัวของประชากรสูงกว่าที่คาดการณ์ ขณะที่อัตราการเปลี่ยนแปลงต่อปีของอาคารพาณิชยกรรมเพิ่มสูงกว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงต่อปีของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) นอกจากนี้ ยังพบว่าด้านสิ่งแวดล้อมยังมีปัญหาขยะตกค้างและไม่มีระบบรวบรวมน้ำเสียของชุมชน รวมถึงขนาดพื้นที่นันทนาการและพักผ่อนหย่อนใจต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้น และถนนบางสายไม่สามารถรองรับการให้บริการได้ และยังพบว่าภัยพิบัติมีความรุนแรงในระดับมาก ซึ่งจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนพบว่า ร้อยละ 69.38 เห็นว่าผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2555 ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ควรมีการปรับปรุง

จากสภาพปัญหาในหลาย ๆ มิติที่เกิดขึ้นดังกล่าว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ โดยปัจจัยการกำหนดร่างขอบเขตผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ การปรับปรุงครั้งที่ 4 ประกอบกับปัจจัยด้านประวัติศาสตร์และภูมิวัฒนธรรม โดยเฉพาะดอยสุเทพที่เป็นประวัติศาสตร์ของการตั้งถิ่นฐานเมืองเชียงใหม่ เป็นป่าต้นน้ำ เป็นฐานเศรษฐกิจสำคัญ เปรียบเป็น landmark ด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว เป็นต้น

นอกจากนี้ มีปัจจัยด้านนโยบาย แผนงาน โครงการ อาทิ โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองแนวใหม่ สายเชียงใหม่-เชียงราย การพัฒนาพื้นที่เมืองแฝดเชียงใหม่-ลำพูน โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเชียงใหม่แห่งที่ 2 ในพื้นที่อำเภอบ้านธิ ซึ่งจะทำให้พื้นที่ตอนล่างของเมืองเปลี่ยนแปลงพอสมควรและจะกระทบกับเมือง รวมถึงโครงการรถไฟความเร็วสูง เป็นต้น ที่จะนำมาเป็นปัจจัยในการวางขอบเขตผัง

ผศ.ดร.ปนายุกล่าวต่อไปว่า ขอบเขตของผังที่จะปรับปรุงครั้งนี้จะมีการขยายครอบคลุมพื้นที่ เช่น อำเภอสารภีทั้งหมด อำเภอหางดงทั้งหมด เป็นต้น ส่วนอำเภอดอยสะเก็ดและอำเภอสันกำแพงได้จัดทำผังของตัวเอง ซึ่งอำเภอสันกำแพงได้ประกาศใช้ผังของตัวเองตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 ส่วนอำเภอดอยสะเก็ดอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำผัง

ทั้งนี้ คณะที่ปรึกษาผังมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงผังครั้งนี้ โดยมองว่าควรรวมอำเภอสันกำแพงเข้ามาอยู่ในขอบเขตผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ ซึ่งในอนาคตอำเภอสันกำแพงจะมีความเป็นเมืองสูง โดยเฉพาะการพัฒนาโครงการสนามบินแห่งที่ 2 ที่อยู่ในพื้นที่สันกำแพง-บ้านธิ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นที่ จึงยิ่งต้องรวมพื้นที่อำเภอสันกำแพงเข้ามาอยู่ในผังนี้ ซึ่งจะทำให้การควบคุมการพัฒนาทำได้ง่ายขึ้น

นอกจากนี้ คณะที่ปรึกษาผังยังมีข้อเสนอแนะในประเด็นการเดินทางที่มิใช่เพียงการเร่งขยายถนน เพราะยิ่งสร้างถนนมากขึ้นก็จะเป็นการเพิ่มปริมาณรถมากขึ้นตามไปด้วย แต่ควรให้ความสำคัญการพัฒนาเมืองสู่ smart city ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ไม่สนับสนุนการเดินทางโดยรถ ดังนั้น ขอบเขตผังควรส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งทางเลือกอื่น ๆ

อย่างไรก็ตาม ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับประเด็นกรณีอำเภอสันกำแพง ตามที่คณะที่ปรึกษาผังเสนอให้นำอำเภอสันกำแพงเข้ามาอยู่ในผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ไปพิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษาระบุว่า ราวปลายเดือนกรกฎาคม-ต้นเดือนสิงหาคม 2562 จะจัดประชุมกลุ่มย่อยรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่เป็นขั้นตอนต่อไป โดยแผนการดำเนินงานการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ มีระยะเวลาดำเนินงาน 540 วัน เริ่มสัญญาวันที่ 26 มีนาคม 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 15 กันยายน 2563

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ