ชง ครม.ของบกลางกว่า 187 ล้าน พัฒนาท่าเรือประมงอ่างศิลา ตามมาตรฐานไอยูยู

นายมานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 187.92 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลาให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย เพื่อใช้เป็นท่าเทียบเรือหลักในการบูรณาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (ไอยูยู) ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และให้บริการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำประมงพื้นบ้าน และประมงพาณิชย์ที่ถูกกฎหมายของจังหวัดชายฝั่งตะวันออก รวมถึงเป็นตลาดประมง เพื่อรองรับการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์ประมงที่มีคุณภาพ

นายมานพกล่าวว่า ปัจจุบันตัวสะพานอยู่ในสภาพชำรุดเสียหายอย่างหนัก และขาดการจัดการเรื่องสุขอนามัย จึงได้มีหนังสือแจ้งยกเลิกการใช้ประโยชน์สะพาน ไปยังเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชลบุรี โดยอนุญาตให้ผู้ค้าใช้พื้นที่ด้านท้ายสะพานเพื่อจำหน่ายสินค้าประมงเป็นการชั่วคราว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยแผนการดำเนินงานก่อสร้างอยู่ระหว่างการประมูลหาผู้รับจ้างด้วยวิธีอี-บิดดิ้ง ซึ่งจะใช้เวลาก่อสร้าง 330 วัน คาดว่าจะลงนามผูกพันสัญญาได้ภายในเดือนธันวาคมนี้ ในส่วนของการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานระดับจังหวัด ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการร่วมกันพัฒนาท่าเทียบเรือในจังหวัดชายฝั่ง 12 แห่งทั่วประเทศ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะทำงาน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้จัดสรรงบประมาณให้แก่ท่าเทียบเรือในจังหวัดปัตตานีปีงบประมาณ 2560 วงเงิน 40 ล้านบาท

 

               

 

ที่มา : มติชนออนไลน์