“หนองคาย” จัดมหกรรมสินค้าสหกรณ์ปี’62 เชื่อมกลุ่มเกษตรกร-ผู้ประกอบการ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย จัดงาน “มหกรรมสินค้าสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ปี 2562” เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์คุณภาพของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพสังกัดสหกรณ์ที่เป็นผู้ผลิต ให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป

เมื่อช่วงเย็นวันที่ 3 กันยายน 2562 ที่ลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย นายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมสินค้าสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ปี 2562” ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย จัดให้มีขึ้น

นายพยอม สวัสดี สหกรณ์จังหวัดหนองคาย กล่าวว่า งาน “มหกรรมสินค้าสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ปี 2562”ที่จัดขึ้นครั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์คุณภาพของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพสังกัดสหกรณ์ที่เป็นผู้ผลิต ให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตกับสหกรณ์นอกภาคการเกษตรกับผู้ประกอบการ

พร้อมทั้งยังช่วยให้ผู้ผลิตพบผู้บริโภคได้โดยตรง ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ทำให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค สร้างรายได้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรอย่างยั่งยืน โดยงานฯจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 2 – 6 กันยายน 2562 ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการแสดงสินค้าสหกรณ์ การจำหน่ายสินค้าแปรรูป สินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องใช้ ของตกแต่ง และสินค้าอื่น ๆ ของกลุ่มอาชีพสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ของจังหวัดหนองคาย และจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งหมด 100 ร้านค้า นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสหกรณ์สอนอาชีพ กิจกรรมส่งเสริมการขาย และกิจกรรมการแสดงบนเวที