ชง ครม.สัญจร “ราชบุรี-กาญจนบุรี” ดัน 30 โครงการบูมท่องเที่ยว-ค้าชายแดน-เมืองไมซ์

3 จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 “กาญจนบุรี-ราชบุรี-สุพรรณบุรี” เตรียมชง ครม.สัญจรราชบุรี-กาญจนบุรี อนุมัติ 30 โครงการ เผยเล็งพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจฝั่งตะวันตก WEC เชื่อมโยงท่องเที่ยว-ค้าชายแดนรองรับอุตสาหกรรมไมซ์

แหล่งข่าวจากจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ระหว่างวันที่ 11-12 พ.ย.นี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เตรียมลงพื้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่ จ.ราชบุรี และ จ.กาญจนบุรี ทางภาครัฐ และภาคเอกชนกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี)ได้ร่วมกันเตรียมนำเสนอแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 6 ด้าน ได้แก่ 1.เกษตร 2.ท่องเที่ยว 3.บริหารจัดการน้ำ 4.การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 5.พัฒนาคุณภาพชีวิต 6.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำหรับด้านการเกษตร เนื่องจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วย 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาต้นแบบระบบการตัดอ้อยสดและบรรทุกอ้อยเข้าโรงงานเพื่อลดต้นทุน ลดมลพิษ ลดความเดือดร้อนของชุมชนและนักท่องเที่ยว 2) โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ด้วยนวัตกรรมชุมชน

สำหรับด้านการท่องเที่ยว มี 3 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาเมืองเก่ากาญจนบุรีและสองฝั่งแม่น้ำแควน้อย แควใหญ่ 2) โครงการก่อสร้างเส้นทางพุทธธรรม และปรับปรุงภูมิทัศน์พุทธมณฑลประจำ จ.สุพรรณบุรี 3) โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มการส่งเสริมต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชื่อม WEC – จังหวัดกาญจนบุรีเตรียมเสนอ ครม.สัญจรผลักดันโครงการคมนาคมเชื่อมโยงเส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจฝั่งตะวันตก WEC

ส่วนด้านการบริหารจัดการน้ำ ประกอบด้วย 5 โครงการ คือ 1) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำสมุห์ อ.เมืองสุพรรณบุรี และ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 2) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำแม่กลองเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 3) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง จ.สุพรรณบุรี 4) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำแม่น้ำกลอง เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำระบบกระจายน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพระบบเก็บกักและกระจายน้ำเดิมให้สูงขึ้น จ.ราชบุรี 5) โครงการพัฒนาพื้นที่แหล่งน้ำบึงโชคบัญชา (แก้มลิง) พร้อมเป็นศูนย์การเรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงบูรณาการอย่างยั่งยืน

ด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เนื่องจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 มีศักยภาพในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการค้าชายแดน เพื่อรองรับการเติบโตของเมืองและชุมชนต่าง ๆ การลงทุน และการท่องเที่ยว จึงเสนอขอรับการสนับสนุนทั้งหมด 9 โครงการ ประกอบด้วย 1) ขยายผิวจราจรและไหล่ทางสาย สพ.4059 แยกทางหลวงหมายเลข 3264 อ.อู่ทอง อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี ช่วง กม.ที่ 2+225-กม.ที่ 14+525 ระยะทาง 12.300 กม. 2) ทางหลวงแนวใหม่เชื่อมต่อสามแยกวังมะนาว-บรรจบทางหลวงหมายเลข 3510 3) โครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน 4 รายการ 4) โครงการการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพทางและระบบน้ำหมายเลข 3291 เจดีย์หัก-หนองหอย ช่วง กม.0+000-กม.9+242

5) โครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 3291 เตาปูน-เบิกไพร ช่วง กม.32+382-กม.41+000 จ.ราชบุรี ระยะทาง 8.457 กม. จ.ราชบุรี 6) โครงการก่อสร้างอุโมงค์และทางลอดทางหลวงหมายเลข 4 ตอนสระกระเทียม-คลองอีจาง กม.74+500 (แยกหัวทุ่ง) หนองโพ จ.ราชบุรี 7) โครงการการปรับปรุงถนนตามผังเมืองสายมนตรีสุริยวงศ์ เชื่อมถนนสายบายพาส

ทั้งนี้ ยังได้มีการขอสนับสนุนด้านไฟฟ้า 1 โครงการ คือ 1) แนวทางการปรับปรุงไฟฟ้าลงดินในบริเวณเขตพื้นที่เมืองเก่า จ.ราชบุรี จ.กาญจนบุรี และ จ.สุพรรณบุรี และด้านประปา มี 3โครงการ ได้แก่ 1) วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี 1 รายการ 2) วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี 4 รายการ 3) วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำในพื้นที่ จ.ราชบุรี 20 รายการ

สำหรับด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต เนื่องจากจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 มีจำนวนประชากรทั้งหมด 2.6 ล้านคน และมีอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรในทุกจังหวัด ทำให้มีประชากรที่หนาแน่น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีพัฒนาการให้บริการรองรับ ทั้งด้านสุขภาพ ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านความปลอดภัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ส่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องทั้งการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว การคมนาคมขนส่ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการขอรับการสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองราชบุรี โดยการปรับปรุงพัฒนาสถานีบำบัดน้ำเสียเดิม1 แห่ง ปรับปรุงพัฒนาเส้นทางและระบบการบำบัดน้ำเสีย 9 แห่ง และเพิ่มเติมการรองรับน้ำเสีย 220,000 ลบ.ม.ต่อวัน


นอกจากนี้ ได้มีข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขอรับการสนับสนุน 4 เรื่อง ได้แก่ 1) การปรับรูปแบบเพื่อลดผลกระทบจากการก่อสร้างรถไฟรางคู่ในพื้นที่ จ.ราชบุรี 2) โครงการศึกษาแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ขนส่ง และโลจิสติกส์ เพื่อพัฒนาโครงข่ายเส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจฝั่งตะวันตก WEC และสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว 3) การศึกษาเพื่อเชื่อมโยงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนของกลุ่ม จ.ภาคกลางตอนล่าง 1 รองรับอุตสาหกรรมไมซ์ และ 4) การศึกษาเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ