รัฐบาลอนุมัติ 1 พันล้านบาท หนุนโครงการภูเก็ตปี’63 พร้อมระดมพลวิ่ง “ไล่ยุง” 500 คน

ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดโครงการรณรงค์ชุมชนปลอดยุงลาย “วิ่งไล่ยุง” กระตุ้นกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายป้องกันการระบาดของโรค

เมื่อเร็วๆ นี้ นายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดและมอบนโยบายกิจกรรมรณรงค์ชุมชนปลอดยุง “วิ่งไล่ยุง” จังหวัดภูเก็ตโดยมี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐ อสม.และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 500 คน ณ ลานแอโรบิค ศาลาประชาคม อ.เมือง จ.ภูเก็ต

นายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สถานการณ์โรค
ไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ที่ยังคงเป็นปัญหาในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ รวมทั้งจังหวัดภูเก็ต จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยดำเนินการตั้งแต่ก่อนเข้าฤดูกาลระบาด คือในช่วงเดือน มกราคม ถึงมีนาคมของทุกปี ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาทอง (Golden Period) ที่ยังมีลูกน้ำยุงลายจำนวนไม่มากก่อนจะเข้าสู่ฤดูฝน

โดย อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) จะมีบทบาทในการช่วยค้นหาผู้ป่วยที่มีอาการไข้นานกว่าสองวัน เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทราบหรือส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล เพื่อรับการรักษาและควบคุมโรคอย่างรวดเร็วในชุมชน นอกจากนี้ อสม. ยังเป็นทีมสำรวจลูกน้ำยุงลายและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในพื้นที่สาธารณะและในชุมชน

“ขอให้ประชาชนทุกคนใส่ใจดูแลบ้านตนเอง ไม่ให้มีขยะที่อาจเป็นแหล่งน้ำขังและเก็บบ้านให้ปลอดโปร่งไม่มีมุมอับกลายเป็นที่เกาะพักของยุงลาย รวมทั้งสถานที่ราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องช่วยกันสอดส่องดูแลไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อเป็นการตัดวงจรชีวิตของยุงลาย ไม่ให้มีจำนวนมากจนทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในช่วงฤดูฝน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมรณรงค์ “วิ่งไล่ยุง” จังหวัดภูเก็ตในวันนี้ จะกระตุ้นให้ประชาชนร่วมกัน “ไล่ยุง” เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย และขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรง ปลอดภัย ปลอดโรคทุกชุมชน ด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ป้องกันตัวเองไม่ให้ถูกยุงลายกัด และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ในบ้านของตนเองอย่างต่อเนื่อง “นายเรวัต กล่าวและว่า ในปี 2563 รัฐบาลได้คืนความสุขให้กับประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตโดยมีการขับเคลื่อนโครงการอนุมัติงบประมาณ 1,000 ล้านบาท ให้กับจังหวัดภูเก็ตมาใช้ในการพัฒนาดำเนินโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการสาธารณสุขและการแพทย์ของจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขและการแพทย์อย่างมีคุณภาพ

ด้าน นายธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สถานการณ์โรคติดต่อนำโดยยุงลายของจังหวัดภูเก็ต ในปี 2562 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 523 ราย เสียชีวิต 3 ราย และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย 534 ราย สูงกว่าปีที่ผ่านมา และสูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี ย้อนหลัง โดยพบผู้ป่วยมากในกลุ่มวัยทำงานและวัยเรียนที่ผ่านมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูก็ต ร่วมกับสถานบริการสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินการมาตรการป้องกันควบคุมโรค โดยรณรงค์ภายใต้โครงการ “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย”

“จากการสำรวจยังพบลูกน้ำยุงลายในโรงเรียน วัดมัสยิด โรงแรม สถานประกอบการ หน่วยงาน ครัวเรือน ชุมชนและสถานที่สาธารณะ โดยพบภาชนะที่มีลูกน้ำยุงลายมากกว่าร้อยละ 25 และหลังคาเรือนที่พบลูกน้ำยุงลายมากกว่าร้อยละ 7 แสดงให้เห็นว่า การจัดการปัญหาโรคติดต่อนำโดยยุงลาย จำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชน ในการช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในบ้าน ชุมชนและสถานที่ทำงานของตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้เห็นความสำคัญของการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จึงได้จัดกิจกมรณรงค์ชุมชนปลอดยุงลาย “วิ่งไล่ยุง” จังหวัดภูเก็ตครั้งนี้ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดยเริ่มจากบ้านตนเอง โรงเรียน วัด มัสยิด หน่วยงาน ชุมชน และสถานที่สาธารณะต่างๆ นำไปสู่การป้องกันการระบาดของโรค”นายธนิศ กล่าว

รวมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย ทำให้มีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรคและภัยสุขภาพ เป็นกิจกรรมเดิน – วิ่ง รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลดโรคไข้เลือดออกและไข้ปวดข้อยุงลาย ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ