ภูเก็ต ออกประกาศเคอร์ฟิวคืนนี้ ตั้งแต่เวลา 17.00 – 24.00 น. ไม่ให้นักท่องเที่ยวออกนอกที่พัก

ภูเก็ตออกประกาศ ฉบับที่ 4 ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวมิให้ออกนอกที่พัก 17.00-24.00ป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตได้ออกประกาศฉบับที่ 4/2563 ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ต มิให้ออกนอกบริเวณที่พักของตนตั้งแต่เวลา 17.00 – 24.00 น. ของวันที่ 25 มีนาคม 2563
โดยเนื้อหาในประกาศ ฉบับดังกล่าว ระบุว่า ประกาศจังหวัดภูเก็ต ฉบับที่ 4/2563 เรื่อง ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวในการเคลื่อนไหว เคลื่อนที่ หรือรวมกลุ่มนอกสถานที่พำนัก สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วไป ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นการระบาดใหญ่และให้ทุกประเทศเพิ่มมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคให้สูงขึ้น
แต่ปัจจุบันยังคงพบการระบาดมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้น อันส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดภูก็ต ส่วนที่เกี่ยวข้องได้ยกระดับมาตรการเข้มงวดและเร่งด่วน เพื่อควบคุมไม่ให้โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง
ตามมาตรการที่คณะรัฐมนตรีได้มีติ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563 และมาตรการเข้มงวดอื่นๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตอย่างเคร่งครัด ทั้งมาตรการป้องกันและสกัดกั้นการนำเชื้อเข้าสู่พื้นที่ และมาตรการการยับยั้งการระบาดภายในพื้นที่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ออกประกาศกำหนดให้ปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 3 ฉบับ เป็นลำดับอย่างต่อเนื่องแล้วนั้น
เพื่อเป็นการดำเนินการตามมาตรการ การเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคติดต่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามมาตรา 22, 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตโดย ความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ในคราวประชุมครั้งที่8/2563 เมื่อวันที่ 25 มีนาคมพ.ศ.2563
จึงขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาพำนักอาศัยในโรงแรม คอนโดอาคารชุด สถานที่พักหรือสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะเดียวกันให้ได้ใช้ชีวิตประจำวันโดยปกติ โดยมิให้ออกนอกบริเวณเขตพื้นที่สถานที่พำนักนั้นไปยังสถานที่อื่นใด ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ถึงเวลา 24.00น. ของวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563