ภูเก็ตหารือมหาดไทยช่วยเหลือประชาชนกลับภูมิลำเนาเปิดลงทะเบียนออนไลน์ เริ่มวันนี้

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า จังหวัดภูเก็ตได้เร่งหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด- 19 ที่ต้องการกลับภูมิลำเนา เนื่องจากไม่มีงานทำและไม่มีรายได้ โดยจังหวัดภูเก็ต ได้มีหนังสือหารือไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทย และล่าสุด ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ส่งหนังสือ ที่ มท 0230/ 6963 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
มีสาระสำคัญ คือ จะพิจารณาให้บุคคลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และไม่สามารถดำรงชีพในการพักพิงอาศัยในจังหวัดภูเก็ต เดินทางออกนอกจังหวัดกลับภูมิลำเนาได้ เป็นการเฉพาะกลุ่ม เฉพาะรายโดยให้จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการ ดังนี้


1. แจ้งรายชื่อผู้เดินทางออกจากจังหวัดภูเก็ต ให้จังหวัดปลายทางทราบ
2. ให้จังหวัดออกเอกสารรับรองการผ่านการคัดกรองจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
หรือผ่านกระบวนการกักกันตัวที่จังหวัดภูเก็ตครบ 14 วันแล้ว เพื่อให้ผู้เดินทางนำไปแสดงระหว่างเดินทางและเมื่อถึงจังหวัดปลายทาง
3. ให้มีหนังสือแจ้งรายชื่อผู้เดินทางให้จังหวัดต่าง ๆ ที่ผู้เดินทางจะต้องเดินทางผ่านทราบ
4. ให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทาง ออกจากจังหวัดให้ถูกต้อง ณ วันที่เดินทาง
ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ต ขอให้ประชาชนที่ประสงค์กลับภูมิลำเนา ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อรับหนังสือรับรองผ่านการคัดกรอง และจัดระเบียบการเดินทาง

ในส่วนของผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วก่อนหน้านี้ ขอให้ดาวน์โหลดหนังสือรับรองผ่านการคัดกรอง ตามที่กำหนดเพื่อใช้ประกอบการเดินทาง

สำหรับการลงทะเบียนออนไลน์ หนังสือรับรองการเดินทางข้ามจังหวัด FIT TO TRAVEL เพื่อใช้แสดงตนต่อจังหวัดปลายทาง ในการดำเนินการกักตัว 14 วัน เริ่มวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 12.00 -20.30 น. เป็นวันเเรก

จังหวัดภูเก็ตอาศัยอำนาจกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 5 และฉบับที่ 6 มาเป็นแนวทางในการช่วยเหลือผู้ที่ตกค้างในจังหวัดภูเก็ตให้สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาได้ โดยให้ลงทะเบียนหนังสือรับรองการเดินทางข้ามจังหวัด FIT TO TRAVELเพื่อใช้แสดงตนต่อจังหวัดปลายทาง ในการดำเนินการกักตัว 14 วัน

ขณะนี้ รัฐบาลได้ มีข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 5 และฉบับที่ 6 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป นั้น โดยเฉพาะสาระสำคัญของข้อกำหนดในฉบับที่ 5 ใน ข้อ 5 ระบุให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด เว้นแต่มีความจำเป็นซึ่งต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งต้องรับการตรวจคัดกรอง และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดอันอาจทำให้การเดินทางต้องใช้เวลามากกว่าปกติและไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง

จากเหตุผลดังกล่าว จังหวัดภูเก็ต จึงกำหนดวางแผนบริหารจัดการ แนวทางการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ยังคงตกค้างอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งส่วนใหญ่ประสบปัญหา ตกงาน ไม่มีงานทำไม่มีที่อยู่อาศัยจึงมีความประสงค์ ต้องการเดินทางกลับภูมิลำเนา
จังหวัดภูเก็ตจึงกำหนดแนวทางการลงทะเบียนหนังสือรับรองการเดินทางข้ามจังหวัด FIT TO TRAVELเพื่อใช้แสดงตนต่อจังหวัดปลายทาง ในการดำเนินการกักตัว 14 วัน มีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว (ทางออนไลน์/อำเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) สามารถ Print หนังสือรับรองการเดินทางข้ามจังหวัด ผ่านเว็บไซต์ www.phuket.go.th/FIT-to-Travel โดยกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ได้ด้วยตนเอง หรือตามสถานที่ ที่ได้กำหนดไว้ทั้ง 3 อำเภอ

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

1.ลงทะเบียนได้ที่ www.phuket.go.th/FIT-to-Travel
2.กรอกข้อมูล ส่วนบุคคล จุดหมาย ปลายทางและรายละเอียดยานพาหนะ
3.พิมพ์ใบรับรอง เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ที่ด่านตรวจท่าฉัตรไชย หรือสามารถติตต่อขอรับบริการได้ที่ตามสถานที่ ดังต่อไปนี้
* ที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ต
* เทศบาลตำบลวิชิต
* ที่ว่าการอำเภอกะทู้
* เทศบาลเมืองกะทู้
* ที่ว่าการอำเภอถลาง
* เทศบาลตำบลศรีสุนทร

สามารถลงทะเบียนได้
– วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 12.00 -20.30 น.
– วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563 ถึงวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่ 08.30 – 16.30 น.

4. รออนุมัติ หลังจากได้รับหนังสือรับรองการเดินทางข้ามจังหวัดภูก็ตแล้วให้รอการอนุมัติการเดินทางออกนอกเขตจังหวัดภูเก็ต
สำหรับรายละเอียดการเดินทาง จะแจ้งให้ทราบ ผ่านทางเว็บไซต์ www.phuket.go.th โดยเร็วที่สุด

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ