ธุรกิจท่องเที่ยวปางช้าง สูญ 4 พันล้าน รัฐประชุมช่วยเหลือด่วน

จังหวัดเชียงใหม่ประชุมด่วนแก้ไขปัญหาช่วยเหลือผู้ประกอบการช้างและควาญช้างที่ได้ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กว่า 900 เชือก เนื่องจากนักท่องเที่ยวลดลงเกือบ 100% ส่งผลขาดรายได้ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลช้าง ควาญช้าง ตกงานและขาดรายได้ ยอดเงินหมุนเวียนหายไปราว 3,000-4,000 ล้านบาท เร่งกระบวนการสินเชื่อและโครงการช่วยชุมชน ช่วยช้าง ช่วยชาติ ดึงภาคเกษตรป้อนอาหารให้ปางช้าง

นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในการประชุมเพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการช้างและควาญช้างที่ได้ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ได้ระบุว่าปัจจุบันไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวปางช้าง ส่งผลให้ปางช้างขาดรายได้ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลช้างจำนวนมาก รวมถึงควาญช้างต้องตกงานและขาดรายได้

ทั้งนี้ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ได้สรุปแนวทางการแก้ไขดังนี้

1. รัฐบาลได้มีมาตรการโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) สำหรับผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID – 19 วงเงิน 150,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนให้สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ภายในวงเงิน 135,000 ล้านบาท และส่วนที่ 2 ให้ธนาคารออมสินให้สินเชื่อโดยตรง ภายในวงเงิน 15,000 ล้านบาท สามารถยื่นขอสินเชื่อได้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ดำเนินการโดยธนาคารออมสิน

2. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการช่วยชุมชน ช่วยช้าง ช่วยชาติ เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านอาหารช้างจากชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกอาหารช้างผ่านสถานประกอบการที่มีช้างเพื่อการท่องเที่ยว ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 โดยส่งมอบความช่วยเหลือด้านอาหารช้างผ่านชุมชนเกษตรกรผู้ผลิตอาหารช้าง สถานประกอบการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะทำงานฯ จะได้รับความช่วยเหลือด้านงบประมาณสำหรับการจัดซื้ออาหารช้างที่จัดซื้อจากชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกอาหารช้างจากแหล่งต่าง ๆ โดยมูลค่าของอาหารช้างขั้นต่ำที่ช้างแต่ละเชือกจะได้รับอยู่ที่ประมาณ 3,000-6,000 บาท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนสถานประกอบการ และจำนวนช้างที่เข้าร่วมโครงการฯ

3. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ช้างไทย เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการทารุณช้าง รวมถึงสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว จำนวนคนเข้าร่วมฯ จำนวน 70 คน

ขณะที่นายธีระชัย เปรมชื่นพนาวัน ผู้แทนผู้เลี้ยงช้างชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ขอให้ช่วยเหลือผู้ประกอบการปางช้างและเจ้าของช้างเนื่องจากได้รับผลกระทบจกสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยขอรับการสนับสนุนค่าอาหารและเวชภัณฑ์ดูแลช้าง เชือกละ 20,000 บาทต่อเดือน และขอให้ตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาฯ อย่างเป็นรูปธรรม กระทรวงมหาดไทยจึงได้มอบหมายให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพในการประสานดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ประกอบด้วยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคประชาชนในพื้นที่ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ