หอการค้าเชียงใหม่ส่งสัญญาณ ธปท. รับ NPL พุ่ง

photo/pixabay

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจกระทบยาวถึงปี 2565 ขณะที่ผู้ประกอบการ SMEs ยังไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อซอฟต์โลน เหตุสถาบันการเงินเข้ม รวมถึงมาตรการพักชำระหนี้หมดโปรฯ คาดไตรมาสสุดท้ายปีนี้สถานการณ์ NPL พุ่ง เสนอแบงก์ชาติเตรียมความพร้อมหามาตรการรองรับปรับโครงสร้างหนี้อีกระลอก พร้อมเสนอมาตรการนำหลักทรัพย์คํ้าประกันเงินกู้ ขยายเวลาซอฟต์โลนดอกเบี้ย 2% ออกไปมากกว่า 3 ปี

นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้าพบหารือกับผู้อำนวยการอาวุโส และคณะผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานภาคเหนือ เพื่อเสนอแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการ-SMEs ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากได้ติดตามและรวบรวมประเด็นปัญหาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ล่าสุดพบว่าส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 2% ที่มีขั้นตอนที่เข้มงวด ทำให้ผู้ประกอบการขาดสภาพคล่อง

รวมถึงมาตรการพักหนี้ได้หมดลง จะทำให้ปัญหาที่ประเมินว่ายอดของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของสถาบันการเงินจะเพิ่มสูงขึ้นในปลายปีนี้เป็นต้นไป ซึ่งจำเป็นจะต้องเร่งป้องกันและเตรียมหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน

ทั้งนี้ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่จึงได้นำเสนอมาตรการ 2 ประเด็นกับทาง ธปท. คือ 1.การแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของผู้ประกอบการ และ SMEs ในการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ เนื่องจากติดเงื่อนไขที่ไม่ผ่านการอนุมัติสินเชื่อค่อนข้างยากจากสถาบันการเงิน จึงขอเสนอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ผ่อนปรนเงื่อนไขสินเชื่อ soft loan ของรัฐให้สามารถเข้าถึงได้ และกระจายไปยังผู้ประกอบการ SMEs เพิ่มขึ้น

เช่น การผ่อนผันหลักเกณฑ์หลักทรัพย์คํ้าประกันเงินกู้ และการขยายระยะเวลาอัตราดอกเบี้ยพิเศษ (2%) ออกไปมากกว่า 3 ปี เป็นต้น โดยให้มีการแบ่งประเภทธนาคารในการรองรับการอำนวยความสะดวกสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการแต่ละประเภทตามความเหมาะสม รวมถึงการพิจารณาขยายระยะเวลาการพักชำระหนี้โดยไม่มีดอกเบี้ยระหว่างพักชำระหนี้

2.การเตรียมมาตรการด้านปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่ในธุรกิจบางประเภทไม่สามารถดำเนินกิจการต่อได้ โดยเฉพาะด้านธุรกิจทัวร์ การท่องเที่ยว เป็นต้น

ซึ่งหอการค้าเชียงใหม่ได้ประเมินสถานการณ์ว่าแนวโน้มจะเกิด NPL เพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี 2563 ซึ่งจะกระทบกับสถาบันการเงินจึงต้องเตรียมมาตรการเพื่อรองรับ แก้ไข รวมถึงแนวทางที่จะช่วยเหลือสนับสนุนกลุ่มลูกหนี้ที่จะเข้าสู่ปัญหานี้ในอนาคต จึงเสนอให้พิจารณาการให้ความรู้ถึงแนวทางแก้ไขปัญหา การออกมาตรการทางการเงินรวมถึงการแปลงหลักทรัพย์เป็นทุนหมุนเวียน เป็นต้น

ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่กล่าวต่อไปว่า ได้เตรียมจัดโครงการ forumเพื่อให้แนวทางกับสมาชิกหอการค้าผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อเตรียมรับและหาแนวทางที่เหมาะสมกับธุรกิจของตนเองรายสาขา ซึ่งได้รับผลกระทบแตกต่างกัน โดยจะได้ขอรับการสนับสนุนจาก ธปท.ในการเป็นที่ปรึกษาและให้ความรู้เพื่อรองรับกับสถานการณ์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นไม่น้อยกว่า 2 ปี