ครม.สัญจร ระยอง ร่อนตะแกรง 36 โครงการ ตัดถนนเชื่อมรถไฟไฮสปีด

กลุ่มภาคตะวันออก 1 “ชลบุรี-ระยอง-ฉะเชิงเทรา” ชง 36 โครงการ มูลค่านับแสนล้านบาท เข้า ครม.สัญจรระยอง 25 ส.ค.นี้ เน้นโครงการขนาดใหญ่ด้านคมนาคม-สร้างอ่างเก็บน้ำแก้ภัยแล้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2563 ทางกระทรวงมหาดไทยได้เชิญหน่วยงานราชการ และองค์กรภาคเอกชน ใน 3 จังหวัดกลุ่มภาคตะวันออก 1 ประกอบด้วย ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา มาร่วมประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอต่าง ๆ ของ 3 จังหวัดที่เตรียมเสนอเป็นวาระให้ที่ประชุม ครม.สัญจร ที่จังหวัดระยอง ในวันที่ 24-25 ส.ค. 63 พิจารณา

โดยมี พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นั่งเป็นประธานการพิจารณาอีกครั้ง หลังจากที่ได้ประชุมพิจารณากันไปแล้วในรอบแรกเมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2563 จากทั้งหมด 73 โครงการ รวมมูลค่ากว่าแสนล้านบาท พิจารณากลั่นกรองและรวบรวมโครงการที่ใกล้เคียงเข้าไว้ในหมวดหมู่เดียวกัน เหลือเพียง 36 โครงการ โดยส่วนใหญ่เน้นโครงการด้านบริหารจัดการน้ำแล้งที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่ และโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม

แบ่งเป็นร่างข้อเสนอ 4 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านการเกษตร 1 โครงการ การท่องเที่ยว 4 โครงการ การค้าการลงทุน 4 โครงการ, ด้านการบริหารจัดการน้ำ 10 โครงการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 โครงการ, ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 4 โครงการ และด้านโครงสร้างพื้นฐาน 10 โครงการ

ด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การค้าการลงทุน ประกอบด้วย การเกษตร 1 โครงการ โดยขอให้เร่งรัดโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ให้เป็นไปตามแผนในปี 2565

การท่องเที่ยว 5 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการก่อสร้างถนนเฉลิมบูรพาชลทิศ ระยะที่ 2 ถนนเลียบชายฝั่งทะเล หลังศึกษาและทำประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เสร็จ ขอให้ลงมือก่อสร้างทันที 2.โครงการสร้างสะพานท่าบรรทุก ทำ walk-way ป่าชายเลนในเมืองระยอง และพระเจดีย์กลางน้ำ 3.ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จ.ระยอง 4.โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูเมืองเก่าระยอง 5.โครงการจ้างศึกษาและออกแบบเพื่อพัฒนาพื้นที่ศูนย์บริการ ท่าเทียบเรือท่าหน้าบ้าน ลานอเนกประสงค์ริมทะเล วัดใหม่สำราญ และจัดทำ EIA เขื่อนกันคลื่นบริเวณท่าเทียบเรือท่าหน้าบ้าน เกาะล้าน เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

การค้าการลงทุน 4 โครงการ เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ได้แก่ 1.ขยายทางหลวงหมายเลข 3 ตอนระยอง-แกลง จาก 4 เป็น 6 ช่องจราจร 2.ขยายทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนมาบปู-เขาคันทรง จาก 4 เป็น 8 ช่องจราจร 3.ผลักดันการหาผู้ร่วมลงทุนโครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน รองรับการพัฒนาเมือง เช่น ระบบรถไฟรางเบา (LRT) ระบบ smart bus การพัฒนาพื้นที่ระบบการขนส่ง (TOD) และระบบขนส่งเชื่อมต่อ (feeder) 4.เร่งรัดโครงการปรับปรุงผิวจราจรสาย ฉช.3014 บ้านหนามแดง-บ้านคลองประเวศบุรีรมย์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา


ด้านการบริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการน้ำ 10 โครงการ 1.สร้างอ่างเก็บน้ำเขาจอมแห-เขานั่งยอง จ.ระยอง 2.ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบางไผ่ จ.ชลบุรี 3.พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ บ้านพลูตาหลวง จ.ชลบุรี 4.เร่งรัดอ่างเก็บน้ำหนองกระทิง จ.ฉะเชิงเทรา 5.เร่งรัดอ่างเก็บน้ำคลองกะพง จ.ฉะเชิงเทรา 6.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในคลองท่าลาด จ.ฉะเชิงเทรา 7.วางท่อเชื่อมโยงน้ำดิบคลองชลประทานท่าลาด-สถานีผลิตน้ำบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 8.ศึกษาการบริหารจัดการน้ำจากทุกแหล่งของจังหวัดระยอง ป้องกันน้ำท่วม น้ำแล้ง และการใช้น้ำ 9.เร่งรัดศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำคลองสียัด จ.ฉะเชิงเทรา 10.ศึกษาสำรวจออกแบบแก้ปัญหาระบบประปาในพื้นที่เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 โครงการ ได้แก่ 1.ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสียพื้นที่พัทยานาเกลือ จ.ชลบุรี 2.เพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบป้องกันน้ำท่วม ถนนสุขุมวิท และถนนเลียบทางรถไฟ จ.ชลบุรี

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 4 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการยกระดับระบบบริการสุขภาพรองรับโรคอุบัติใหม่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 และพื้นที่ใกล้เคียง 2.โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น กลาง ยาว 3.องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (อบจ.ระยอง) ขอสร้างอาคาร 2 หลังของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง 4.อบจ.ระยองขอสร้างสถานที่พักฟื้นร่างกายขนาดไม่น้อยกว่า 100 เตียง


ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 10 โครงการ ได้แก่ 1.สร้างทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา 2.สร้างสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงแห่งที่ 3 พร้อมถนนต่อเชื่อมถนนผังเมือง สายฎ1 3.สร้างถนนตามผังเมืองรวมเมืองชลบุรี สาย ก (ถนนอ่างศิลา-ถนนข้าวหลาม) จ.ชลบุรี 4.สร้างถนนเลี่ยงเมืองแนวใหม่ สาย ง อ.เมือง จ.ระยอง เพื่อแก้จราจรติดขัด 5.ขอให้พิจารณาก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ขยายมาถึง อ.เมืองระยอง 6.ผลักดันโครงการเมืองใหม่อัจฉริยะบ้านฉาง 7.ปรับปรุงถนนพัทยาสาย 2 และพื้นที่ใกล้เคียง ช่วงพัทยากลาง-พัทยาใต้ 8.ศึกษาสำรวจออกแบบถนน 3 สาย คือ ถนนเลี่ยงเมืองบ้านฉางเชื่อมต่อ ทล.3376 กับ ทล.3 และมอเตอร์เวย์สาย 7, ถนนบ้านฉาง-บูรพัฒน์ เชื่อมต่อมอเตอร์เวย์สาย 7 และนิคมมาบตาพุด ถนนเลี่ยงเมืองปลวกแดง 9.จ้างสำรวจออกแบบแยก ทล.315 เชื่อมต่อถนนสาย ฌ8 และถนนสาย ฉ50 อ.พานทอง อ.เมือง จ.ชลบุรี ระยะทาง 38.500 กม. 10.จ้างสำรวจออกแบบผังระบบคมนาคมขนส่ง EEC สนับสนุนรถไฟความเร็วสูง อ.เมืองชลบุรี อ.ศรีราชา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ